artykuł nr 1

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 175,174,173 w obrębie Katy Śląskie w Gminie Sośnie

Sośnie, dnia 2022-10-27

OS.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., 247 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego

że postanowieniem Wójta Gminy Sośnie nr OS. 6220.1.2022 z dnia 27.10.2022 r. zostało zawieszone postępowanie dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 175,174,173 w obrębie Katy Śląskie w Gminie Sośnie”

Postanowienie Wójta Gminy Sośnie nr OS. 6220.1.2022 z dnia 27.10.2022 r. stanowi załącznik do obwieszczenia.

Od niniejszego postanowienia nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie oraz tablicach ogłoszeń sołectw w Konradowie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni. W którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 27.10.2022 r.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/-/ Dariusz Berek

Otrzymują:

Strony postepowania wg. art. 49 KPA

Załączniki:
Postanowienie19 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie - w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, na rzecz Elektrowni PV 69 sp. z o.o., dla budowy farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 244/1 i 244/2 w m. Sośnie wydana została decyzja znak SKO - 4213/214/22 utrzymująca w mocy w/w decyzję organu I instancji w całości.

Kalisz, dnia 27 września 2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

ul. Częstochowska 12

62-800 Kalisz

SKO-4213/214/22

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) w zw. z art. 72 ust.6 i 6a o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r., poz. 1029), Samorządowe Kolegium Odwoławcze Kaliszu,

zawiadamia,

że w dniu 27 września 2022 r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Sośnie znak PB.6730.19.2022 z dnia 06.07.2022r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, na rzecz Elektrowni PV 69 sp. z o.o., dla budowy farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 244/1 i 244/2 w m. Sośnie wydana została decyzja znak SKO – 4213/214/22 utrzymująca w mocy w/w decyzję organu I instancji w całości.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu, ul. Częstochowska 12,62-800 Kalisz.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 §1 p.p.s.a.).

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu , ul. Częstochowska 12, 63-800 Kalisz.

Od skargi pobierany jest wpis sądowy w wysokości 500zł płatny rzecz konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Przy uiszczaniu wpisu – zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu – należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

Stronie może być przyznane prawo pomocy na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych (art. 243 p.p.s.a.). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244  § 1 p.p.s.a.). Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa. (art. 244 § 2 p.p.s.a.). Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru (art. 252  § 2 p.p.s.a.). Formularz dostępny jest m.in. na stronie https://bip.wsa.poznan.pl/84/wzor-wniosku-o-przyznanie-prawa-pomocy.html

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni.

Krzysztof Sobociński Justyna Sieradzka   Iwona Chojnacka

Informację umieszcza się:

1. BIP SKO Kalisz

2. tablica ogłoszeń SKO,

3. Wójt Gminy Sośnie x 3 (tablica ogłoszeń urzędu, BIP urzędu, tablica ogłoszeń)

4. a/a

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obiekty infrastruktury technicznej w miejscowościach: Sośnie, na działce nr 762 (obręb 0015) oraz Szklarka Śląska, na działce nr 575 (obręb 0016), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 30 września 2022 roku znak PB.6733.6.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

przebudowa rowu „S”, polegająca na:

odbudowie rowu „S” na długości 1360 m;

budowie 5 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

konserwacji 2 przepustów;

zlokalizowana w miejscowościach: Sośnie, na działce nr 762 (obręb 0015) oraz Szklarka Śląska, na działce nr 575 (obręb 0016), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obiekty infrastruktury technicznej w miejscowości Kuźnica Kącka, na działkach nr 442, 443, 456 i 457 (obręb 0011), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 29 września 2022 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 29 września 2022 roku znak PB.6733.7.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

przebudowa rowu „L1”, polegająca na:

odbudowie rowu „L1” na długości 748 m;

przebudowie 2 przepustów;

budowie 2 zastawek;

budowie progu drewniano – kamiennego o piętrzeniu < 1,0 m;

przebudowa rowu „L2”, polegająca na:

odbudowie rowu „L2” na długości 599 m;

budowie 6 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

konserwacji 2 przepustów;

zlokalizowana w miejscowości Kuźnica Kącka, na działkach nr 442, 443, 456 i 457 (obręb 0011), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obiekty infrastruktury technicznej w miejscowości Młynik, na działkach nr 491 i 492 (obręb 0013), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 28 września 2022 roku znak PB.6733.9.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

przebudowa rowu; polegająca na:

odbudowie rowów na długości 1084 m;

budowie 8 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

konserwacji rowów na długości 267 m;

konserwacji 1 przepustu;

zlokalizowana w miejscowości Młynik, na działkach nr 491 i 492 (obręb 0013), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017