artykuł nr 1

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

 

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

 

Kryterium wpisu budynku do systemu stanowi moc źródła. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1MW.

 

Czas na złożenie deklaracji:

 

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,

  • 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw grożą kary grzywny.

Deklaracje można złożyć:

  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie(zgodnie z lokalizacją budynku),

  • w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat CEEB dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq