artykuł nr 61

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2

Znak sprawy: ZP.271.1.2021

 

- wszyscy Wykonawcy -

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ww. ustawy.

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w pkt 21 SWZ jest oferta
nr 1
złożona przez Wykonawcę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Przygodzicach z siedzibą w Czarnymlesie, Czarnylas ul. Odolanowska 86, 63-421 Przygodzice z ceną ofertową:
103 069,49 zł brutto oraz gwarancją jakości: 48 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Art. 239 ustawy stanowi, iż Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Wykonawca: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Przygodzicach z siedzibą w Czarnymlesie złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, która otrzymała maksymalną liczbę punktów. Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 Ustawy.

 

Ponadto Zamawiający informuje:

 1. o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

  Nr oferty

  Nazwa (firma)
  i adres (siedziba) Wykonawcy

  Liczba punktów
  w kryterium „Cena”

  Liczba punktów
  w kryterium
  „Gwarancja jakości”

  Łączna punktacja

  przyznana ofercie

  1

  Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Przygodzicach z siedzibą w Czarnymlesie

  Czarnylas ul. Odolanowska 86

  63-421 Przygodzice

  60 pkt

  40 pkt

  100 pkt

  2

  Przedsiębiorstwo Robót

  Drogowo - Mostowych S.A.

  ul. Składowa 2,63-500 Ostrzeszów

  39,47 pkt

  40 pkt

  79,47 pkt

  3

  ITERBUD Bartosz Kosecki

  ul. Korczak 79, 62-800 Kalisz

  50,57 pkt

  40 pkt

  90,57 pkt

 2. o braku Wykonawców, którzy zostali wykluczeni,

 3. o braku ofert odrzuconych.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

artykuł nr 62

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik (Sobki)

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja100 KB
artykuł nr 63

Informacja z otwarcia ofert na modernizację nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj (Smugi)

Informacja w załączniku

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert98 KB
artykuł nr 64

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja364 KB
artykuł nr 65

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja364 KB
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017