artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości budżetowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej (KB.1) w Urzędzie Gminy Sośnie ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie


 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Natalia Grela, zamieszkała w Granowcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Natalia Grela spełniła wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalista ds. księgowości budżetowej (KB.1). Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdziła, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę do pracy na ww. stanowisku.


 

Sośnie, 27 listopada 2020 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 2

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

 1. Określenie stanowiska: Specjalista ds. księgowości budżetowej.

 2. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowość,

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. nieposzlakowana opinia,

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 3. Wymagania dodatkowe:

  1. minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa): 6 miesięcy,

  2. znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,

  3. umiejętność obsługi komputera,

  4. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

  5. umiejętność pracy w zespole,

  6. wysoka kultura osobista,

  7. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,

  8. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 4. Zakres wymaganych zadań na stanowisku:

  1. współpracowanie w przygotowaniu (bądź zmianie) budżetu gminy,

  2. prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy,

  3. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów budżetu gminy,

  4. uzgadnianie sald kont budżetu gminy,

  5. uzgadnianie analityki z syntetyką kont budżetu gminy,

  6. zasilanie wydatków jednostek organizacyjnych gminy,

  7. rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu gminy,

  8. rozliczanie dochodów należnych skarbowi państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

  9. kontrolowanie zgodności dochodów budżetu gminy z planem,

  10. przygotowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z dochodów i wydatków gminy,

  11. przygotowywanie sprawozdań finansowych budżetu gminy,

  12. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

  13. sporządzanie sprawozdania dotyczącego majątku trwałego i obrotowego,

  14. rozliczanie inwentaryzacji w urzędzie,

  15. rozliczanie podatku VAT w skali gminy,

  16. wykonywanie innych czynności (w zakresie zadań) zleconych przez przełożonego.

 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

  2. czas pracy – 1 etat,

  3. praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,

  4. praca jednozmianowa,

  5. stanowisko pracy usytuowane na piętrze.

 6. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuję, że w miesiącu październiku 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 7. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

  2. CV (życiorys),

  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz minimalnym doświadczeniu na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego,

  6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  8. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

  9. kserokopia dowodu osobistego,

  10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2020 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.


 

Sośnie, 13 listopada 2020 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 3

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjera.

Treść w załączniku.

artykuł nr 4

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer

Ogłoszenie o naborze, kwestionariusz oraz oświadczenia w załączeniu.

Dostępne kategorie:
2023
2021
2020
2019
2018
2017