artykuł nr 21

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - sieć gazowa średniego ciśnienia

PB.6733.1.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

 

Wójt Gminy Sośnie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla:

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- sieć gazowa średniego ciśnienia;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działce nr 298 (obręb 0015).

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: G.E.N Gaz Energia Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne, ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz wnosić do nich uwagi na piśmie w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Sośnie przy ul. Wielkopolskiej 47 (pok. nr 2) w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Po tym terminie zostanie podjęta decyzja w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 22

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda w m. Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie113 KB
artykuł nr 23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Wójta Gminy Sośnie z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji z dnia 03 marca 2020 roku znak 6733.8.2019/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

 

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową chodnika i sieci kanalizacji deszczowej;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działkach nr 133/1, 133/4, 135/1, 171/3, 183/4, 184/4, 184/6, 184/7, 184/8, 184/9, 184/10, 641 i 685 (obręb 0015).

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Młynik

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Wójta Gminy Sośnie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 24 luty 2020 roku znak 6733.10.2019.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

 

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej;

zlokalizowana w miejscowości Młynik, na działce nr 271 (obręb 0013).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 25

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - sieć gazowa średniego ciśnienia w m. Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie213 KB
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017