artykuł nr 6

Informacja dla mieszkańców gminy - wyłączenia z obwodów łowieckich do 11.12.2020r.

Trwają konsultacje dotyczące ustalenia nowych obwodów łowieckich, prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konsultacje te mogą być istotne dla mieszkańców gminy, w szczególności właścicieli gospodarstw agroturystycznych, stadnin koni, hodowców zwierząt oraz wszystkich tych, którzy z indywidualnych powodów nie chcą by ich tereny były objęte gospodarka łowiecką.

W związku z upływającym w dniu 11 grudnia 2020 terminem składania uwag prosimy o udostępnienie informacji na Państwa stronie internetowej, bądź za pomocą innych dostępnych kanałów informacyjnych.

Poniżej link do ogłoszenia o konsultacjach na stronie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
https://bip.umww.pl/292---505---k_86---ogloszenie-o-sporzadzeniu-projektu-uchwaly-sejmiku

Zgodnie z treścią ogłoszenia “uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określeniem położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości, a także wskazanie numeru obwodu łowieckiego, w którym położona jest nieruchomość.”

Zgodnie z art. 27 ust. 12  Ustawy Prawo łowieckie “przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo - w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim - spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności”.

Warto zaznaczyć, że wyłączenie z obwodu łowieckiego nie oznacza braku możliwości starania się o odszkodowania za tzw. szkody łowieckie.

Szerzej temat opisuje artykuł w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej:
http://wir.org.pl/asp/wylaczenie-nieruchomosci-z-obwodu-lowieckiego-a-oswiadczenie-o-zakazie-wykonywania-polowania-%E2%80%93-informacje,1,artykul,1,1033

 

Poniżej skrócona instrukcja złożenia uwag do projektu:

Należy sprawdzić czy dana działka jest w projekcie objęta obwodem łowieckim. Kolorem czerwonym oznaczone są działki wyłączone z obwodów.  http://lowieckie.mapawms.pl/index.php/view/map/?repository=lowieckie&project=lowieckie_3

Wniosek o wyłączenie można pobrać ze strony https://zakazpolowania.pl/ - środkowa zakładka.

Wypełniony wniosek należy wysyłać do 11.12.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)  listem poleconym na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu lub przez e-mail, ale wówczas wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Należy mieć na uwadze, że nieruchomości wcześniej wyłączone z obwodów łowieckich wyrokami sądów administracyjnych mogą być teraz ponownie objęte przez Sejmik reżimem obwodu łowieckiego.

Nawet jeśli właściciel bądź użytkownik wieczysty nie prowadzi agroturystyki bądź hodowli zwierząt - jest możliwość złożenia wniosku ogólnego, dostępnego na stronie https://zakazpolowania.pl/ - środkowa zakładka.

artykuł nr 7

Opinia sanitarna - budowa elektrowni słonecznej w m. Sośnie

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
OpiniaMB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - projekt planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie176 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego - podział województwa na obwody łowieckie

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie298 KB
artykuł nr 10

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - budowa elektrowni słonecznej w m. Sośnie

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia998 KB
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017