artykuł nr 1

Informacja z rokowania na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STEYER 590, rok produkcji 1974, nr rejestracyjny POS 9A20

W załączeniu ww. informacja.

Załączniki:
Protokół163 KB
artykuł nr 2

Rokowania na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STEYER 590, rok produkcji 1974, nr rejestracyjny POS 9A20

Wójt Gminy Sośnie

ogłasza rokowania na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STEYER 590, rok produkcji 1974, nr rejestracyjny POS 9A20

 

Rokowaniami objęty jest:

Samochód pożarniczy, marki STEYER 590, rok produkcji 1974, nr rejestracyjny POS 9A20.

Cena wywoławcza: 5 560 zł (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).

Rokowania odbędą się w dniu 31.12.2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

Pierwszy przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu przeprowadzono 20.12.2019 r.

Drugi przetarg przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu przeprowadzono 27.12.2019 r.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składać należy do dnia 31.12.2019 r. do godz. 8.00 w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres, albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę zgłoszenia oferty,

- proponowaną cenę.

Pojazd można obejrzeć w miejscowości Kałkowskie (gmina Sośnie, woj. wielkopolskie, powiat
ostrowski) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem telefonu 608-433-321.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik

 

artykuł nr 3

Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja165 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

1. Wójt Gminy Sośnie ogłasza II przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu
pożarniczego, marki STEYER 590, rok produkcji 1974, nr rejestracyjny POS 9A20
2. Cena wywoławcza: 6 950,00 zł (słownie sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
3. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta:
a) osoba fizyczna - imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu,
b) pozostałe osoby lub jednostki - nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione,
2) oferowaną cenę,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu przetargu,
4) datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub osoby upoważnionej.
4. Pojazd można obejrzeć w miejscowości Kałkowskie (gmina Sośnie, woj. wielkopolskie, powiat
ostrowski) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem telefonu 608-433-321.
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) oferty należy składać w Urzędzie Gminy Sośnie (sekretariat), ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. do godziny 10:00,
2) ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać jej skan (z podpisami i pieczątkami) pocztą
elektroniczną na adres sosnie@sosnie.pl,
3) kopertę (paczkę) należy opisać w sposób następujący: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, Oferta na zakup samochodu pożarniczego, nie otwierać przed dniem 27.12.2019 r. godz. 10.00,
4) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sala sesyjna), ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, w dniu 27.12.2019 r. o godzinie 10.00,
5) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Kryterium wyboru oferty: wygrywa oferta z najwyższą ceną zakupu samochodu pożarniczego.
7. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Sośnie w terminie określonym przez sprzedającego.
8. Wydanie przedmiotu nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy kupna - sprzedaży (umowa poza
opodatkowaniem vat - brak faktury vat - do rozliczenia przez nabywcę PCC) i zapłaceniu przez kupującego kwoty nabycia.
9. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Sośnie.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia przetargu Sprzedający nie pokrywa kosztów czy wydatków poniesionych przez osoby zainteresowane kupnem w związku z przygotowaniem i dostarczeniem przez nie oferty. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

 

Link do zarządzenia:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/597019/Zarz%C4%85dzenie-173_2019

artykuł nr 5

Informacja z otwarcia ofert przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja165 KB
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017