artykuł nr 11

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - sieć gazowa średniego ciśnienia zlokalizowana w miejscowości Granowiec

PB.6733.7.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.)

 

Wójt Gminy Sośnie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla:

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- sieć gazowa średniego ciśnienia zlokalizowana w miejscowości Granowiec, na działce nr 884/8 (obręb 0005).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: ANCO Sp. z o.o.; ul. Św. Ducha 118b; 63-200 Jarocin.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zm.) strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz wnosić do nich uwagi na piśmie w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Sośnie przy ul. Wielkopolskiej 47 (pok. nr 2) w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Po tym terminie zostanie podjęta decyzja w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 12

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Sośnie

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie226 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie172 KB
artykuł nr 14

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej Pawłów

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie215 KB
artykuł nr 15

Wszczęcie postępowania - linia napowietrzna nn i kablowa nn w m. Janisławice

PB.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

 

Zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

 

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4 kV;

elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV;

zlokalizowane w miejscowości Janisławice, na działkach nr 235, 247/1, 261, 293/2, 295, 296, 299, 304, 305, 306, 315/1, 315/3, 318, 319, 320 i 321 (obręb 0006).

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: ENERGA OPERATOR SA. Z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

 

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017