artykuł nr 6

Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 7 sierpnia 2019 r.w sprawie sprzedaży w formie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośnie

artykuł nr 7

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m. Sośnie

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE, GMINA SOŚNIE

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej:

 

1. Przetarg odbył się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach.

 

2. Do zbycia przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Sośniach, gm. Sośnie, będącą własnością Gminy Sośnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 403/11 o pow. 2341 m2 , zapisaną w KW KZ1W/00064520/5.

 

3. Do przetargu dopuszczono jedną osobę, która w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonała wpłaty wymaganego wadium.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto – 49.000,00 zł. sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%.

 

5. Cena nieruchomości netto osiągnięta w wyniku przetargu – 49.490,00 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

 

6. W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę ww. nieruchomości, którym została Sala Restauracyjna „Alicja” Animacje, Dekoracje, Gorzyce Wielkie, ul. Spokojna 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski reprezentowana przez Panią Natalię Wczesną.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w formie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośnie

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017