artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI MOŻDŻANÓW, OBRĘB SZKLARKA ŚLĄSKA, GMINA SOŚNIE

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej:

 

1. Przetarg odbył się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach.

2. Do zbycia przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Szklarka Śląska, miejscowości Możdżanów, gm. Sośnie, będącą własnością Gminy Sośnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 142 o pow. 2000 m2 , zapisaną w KW KZ1W/00058316/7.

3. Do przetargu dopuszczono nw. osoby, które w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonały wpłaty wymaganego wadium:

- Radosław Olek

- Aneta i Przemysław Drobnica

- Regulski Roman

- Łyżniak Witold

4. Cena wywoławcza nieruchomości – 37.320,00brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100). Nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

5. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu – 44.920,00 brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych zero groszy)

6. W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę ww. nieruchomości, którym zostali Państwo Aneta i Przemysław Drobnica, Możdżanów 40, 63-435 Sośnie.

 

 

 

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży w formie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośnie

artykuł nr 3

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Sośnie

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI –

LOKAL MIESZKALNY NR 2, UL. WIELKOPOLSKA 12, 63-435 SOŚNIE

 

Wójt Gminy Sośnie działając w oparciu o § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zakończył się wynikiem pozytywnym:

 

1 . Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

– 13 września 2019 r. o godz. 10.00, siedziba Urzędu Gminy Sośnie, pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

– lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 47,49 m2 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, znajdujący się w miejscowości Sośnie, ul. Wielkopolska 12, zapisany w KW KZ1W/00102358/7 (lokalowa – powstała w wyniku zamknięcia KZ1W/00071187/0 i założenia dla lokalu nr 2 nowej KW) wraz z przynależnością udziału w wysokości 47/606 części w nieruchomości o pow. 0,0839 ha składającej się z działek nr 267/14 i nr 276/8, oraz części wspólnych budynku zapisanych w KW KZ1W/00061817/3.

 

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Osoby dopuszczone do przetargu:

- do przetargu dopuszczono jedną osobę fizyczną, która w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonała wpłaty wymaganego wadium

 

Osoby niedopuszczone do przetargu:

– brak

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

– cena wywoławcza nieruchomości: 94.300,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100) sprzedaż zwolniona z podatku VAT w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

– najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 95.250,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy)

 

5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Patrycja Berek

 

 

 

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017