artykuł nr 6

Odpowiedzi do zapytania - udzielenie kredytu długoterminowego

Odpowiedzi w załączeniu.

Załączniki:
OdpowiedziMB
artykuł nr 7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ - udzielenie kredytu długoterminowego

ZP.M.271.13.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

Szanowni Państwo

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, Wójt Gminy Sośnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zdania obejmującego udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.740.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy złotych) w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Sośnie. Kredyt ma być udzielony na okres dwóch lat, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2021 r.

1.Informacje szczegółowe:

 1. Łączna kwota kredytu: 1.740.000, 00 zł

 2. Spłata rat kredytu: w ratach, kwotach i terminach określonych w harmonogramie spłat

HARMONOGRAM SPŁAT

rata

kwota

termin zapłaty

I

134 245,04

30.03.2020

II

1.221.509,92

Po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków od Instytucji Zarządzającej UMWW, jednak nie później niż do dnia 30.06.2020

III

134 245,04

30.09.2020

IV

125 000,00

30.03.2021

V

125 000,00

30.09.2021

razem:

1.740.000,00

-

 

 1. Spłata odsetek: w okresach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnej informacji przekazanych przez Bank najpóźniej na trzy dni robocze przed datą spłaty odsetek.

 2. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.

 3. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i żadnej prowizji przygotowawczej i za udzielenie kredytu.

 4. Zamawiający ma prawo do nieuruchomienia pełnej kwoty kredytu, wcześniejszej spłaty kredytu i zmiany spłat rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów bez dodatkowych opłat i prowizji.

 5. Kredyt określony w pkt 1 jest kredytem nieodnawialnym.

 6. Określone w chwili zawarcia umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownym zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR. Marża w okresie umownym jest stała

 7. Odsetki od kredytu nie będą kapitalizowane.

 8. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok rzeczywistą liczbę dni w roku tj. 365 lub 366 dni.

 9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.

2.Termin wykonania zamówienia

Ostateczny termin spłaty kredytu planuje się na dzień 30.09.2021 r.

3.Sposób przygotowania oferty

W przypadku zainteresowania wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o złożenie pisemnej oferty i dostarczenie jej:

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

- faxem na numer 62 739 39 33

- drogą elektroniczną na adres: sosnie@sosnie.pl

- osobiście: sekretariat I piętro pok. 109

4.Termin składania ofert: 12.09.2019r. godz. 15.30

5.Kryteria wyboru oferty: Kryterium oceny nadesłanych ofert jest cena

Ceną ofertową wymienioną w Formularzu ofertowym zamówienia jest całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy przedstawić kalkulację ceny uwzględniając wysokość marży. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy składające się na wykonanie usługi:

 1. oprocentowanie zmienne kredytu, liczone w oparciu o średnią arytmetyczną stawki WIBOR zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku,

 2. stałą marżę wyrażoną w pkt. proc. w skali roku.

Cena oferty, którą należy wpisać do formularza ofertowego stanowi sumę kwoty odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR i stałej marży.

W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto obejmującą należny VAT (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.

Cenę oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.Informacje dodatkowe:

- o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

- przed podpisaniem umowy Wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

 1. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l ustawy pzp — wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

- termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert

- zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
- dokumenty i informacje dotyczące budżetu Gminy Sośnie, realizacji planowanych dochodów, realizacji planowanych wydatków, informacji o zadłużeniu, sprawozdań z wykonania budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dostępne są na stronie internetowej bip.sosnie.pl w zakładce Budżet

7.Osobami wyznaczonymi do kontaktów w przedmiotowej sprawie są:

- p. Alina Bąk tel. 62 739 39 22 (w zakresie przedmiotu zamówienia)

- p. Anna Wojciechowska-Girus, tel. 62 739-39-26 (w zakresie procedury postępowania).
 

Załączniki:
Załączniki30 KB
artykuł nr 8

Wybór najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów dz. nr 270

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja287 KB
artykuł nr 9

Zmiana terminu składania ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów dz. nr 270

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja118 KB
artykuł nr 10

Wybór najkorzystniejszej oferty - Wdrożenie kompleksowego systemu kopii bezpieczeństwa

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja219 KB
Dostępne kategorie:
2022
2021
2020
2019
2018/2017