artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KASJER

w Urzędzie Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie


 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Milena Agnieszka Pigłowska, zamieszkała w Kocinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Milena Agnieszka Pigłowska spełniła wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kasjer. Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdziła, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę do pracy na ww. stanowisku.


 

Sośnie, 31 grudnia 2018 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 2

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

Określenie stanowiska: Kasjer

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

wykształcenie wyższe licencjackie,

wymagany staż pracy: 2 lata,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa): 6 miesięcy,

znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

umiejętność obsługi komputera,

umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

umiejętność pracy w zespole,

wysoka kultura osobista,

komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,

posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków i innych opłat,

pobieranie opłat skarbowych,

odprowadzanie gotówki do banku,

wypłacanie:

należności z faktur za towary i usługi na rzecz urzędu,

wynagrodzeń i innych,

prowadzenie ewidencji przyjętych depozytów kasowych,

prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

rozliczanie inkasentów z opłaty targowej,

organizowanie pracy skazanym prawomocnym wyrokiem sądu w zakresie nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne,

prowadzenie spraw z zakresu obrotu alkoholem i ochrony zdrowia,

współdziałanie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy,

wykonywanie innych czynności (w zakresie zadań) zleconych przez przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

czas pracy – 1 etat,

praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,

praca jednozmianowa,

stanowisko pracy usytuowane na parterze.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) informuję, że w miesiącu listopadzie 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

CV (życiorys),

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

kserokopie świadectw pracy, potwierdzające staż pracy,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

kserokopia dowodu osobistego,

oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kasjera” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.


 

Sośnie, 14 grudnia 2018 r.

WÓJT

/ - / Stanisław Budzik

Załączniki:
Załączniki19 KB
artykuł nr 3

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja196 KB
artykuł nr 4

Wójt Gminy Sośnie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Sośnie
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


1.Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie
2.Określenie stanowiska: Kasjer
3.Wymagania niezbędne:
1)obywatelstwo polskie,
2)wykształcenie średnie o kierunku ekonomicznym,
3)wymagany staż pracy: 2 lata,
4)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)nieposzlakowana opinia,
7)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

4.Wymagania dodatkowe:
1)minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa): 6 miesięcy,
2)znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
3)umiejętność obsługi komputera,
4)umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
5)umiejętność pracy w zespole,
6)wysoka kultura osobista,
7)komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,
8)posiadanie prawa jazdy kategorii B.

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków i innych opłat,
2)pobieranie opłat skarbowych,
3)odprowadzanie gotówki do banku,
4)wypłacanie:
a)należności z faktur za towary i usługi na rzecz urzędu,
b)wynagrodzeń i innych,
5)prowadzenie ewidencji przyjętych depozytów kasowych,
6)prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
7)rozliczanie inkasentów z opłaty targowej,
8)organizowanie pracy skazanym prawomocnym wyrokiem sądu w zakresie nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne,
9)prowadzenie spraw z zakresu obrotu alkoholem i ochrony zdrowia,
10)współdziałanie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy,
16) wykonywanie innych czynności (w zakresie zadań) zleconych przez przełożonych.

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2)czas pracy – 1 etat,
3)praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,
4)praca jednozmianowa,
5)stanowisko pracy usytuowane na parterze.
7.Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) informuję, że w miesiącu październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.
8.Wymagane dokumenty:
1)list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2)CV (życiorys),
3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,
4)kserokopie świadectw pracy, potwierdzające staż pracy,
5)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7)oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
10)kserokopia dowodu osobistego,
11)oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą:    
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
9. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Sośnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie
w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kasjera”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.

Sośnie, 21 listopada 2018 r.   WÓJT
  / - / Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017