artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sośnie za rok 2020

Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sośnie za rok 2020

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2021

Wójta Gminy Sośnie

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sośnie za rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Sośnie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Sośnie raport o stanie Gminy Sośnie za rok 2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Sośnie za rok 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

§ 3. Raport o stanie Gminy Sośnie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośnie www.sosnie.4bip.pl.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2022
2021
2020
2019
2018