artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:

 

Tożsamość administratora

Administratorem jest Wójt Gminy Sośnie, mający siedzibę w Sośniach (63-435) przy ul. Wielkopolskiej 47.

 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail sosnie@sosnie.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych p. Kamilę Garbacką, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod@sosnie.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów i realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie Art.6 i Art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu tych danych.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pana /Pani będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

 

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem.