główna zawartość
artykuł nr 1

XVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr XV/2020 z sesji odbytej w dniu 31 marca  2020r.

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1) nr XVI/143/2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sośnie umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

2) nr XVI/144/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok

3) nr XVI/145/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie

4) nr XVI/146/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za rok 2019

5) nr XVI/147/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

6) nr XVI/148/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sośnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A z siedzibą w Warszawie

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wolne głosy i wnioski.

IX. Zakończenie obrad.

artykuł nr 2

Zmiana terminu XV SESJI RADY GMINY SOŚNIE

XV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 31 marca 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XIV/2020 z sesji odbytej w dniu 28 lutego  2020r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał: 
 7. nr XV/133/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 8. nr XV/134/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok
 9. nr XV/135/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2020-2025
 10. nr XV/136/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 11. nr XV/137/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie
 12. nr XV/138/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 13. nr XV/139/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski
 14. nr XV/140/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnie w 2020 roku
 15. nr XV/141/2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 16. nr XV/142/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie na rok 2020
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie obrad.
artykuł nr 3

XV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 27 marca 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

artykuł nr 4

XIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XIII/2020 z sesji odbytej w dniu 29 stycznia 2020r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał:

1)Uchwała nr XIV/125/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Sośnie na 2020 rok

2)Uchwała nr XIV/126/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek

3)Uchwała nr XIV/127/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

4)Uchwała nr XIV/128/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

5)Uchwała nr XIV/129/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnie

6)Uchwała nr XIV/130/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2020 roku

7)Uchwała nr XIV/131/2020 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatu Ostrowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy dróg powiatowych

8)Uchwała nr XIV/132/2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie obrad.

 

 

artykuł nr 5

XIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak