główna zawartość
artykuł nr 1

VIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

VIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 roku

o godzinie 14.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr VII/2019 z sesji odbytej w dniu 1 sierpnia 2019 r.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. nr VIII/64/2019 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok
 2. nr VIII/65/2019 w sprawie uznania "Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego" jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
 3. nr VIII/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 626/2 położonej w miejscowości Cieszyn
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie obrad.
artykuł nr 2

VII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

VII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2019 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

 

Porządek obrad

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr VI/2019 z sesji odbytej w dniu 12 czerwca 2019 r.

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1. nr VII/56/2019 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok

2. nr VII/57/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2019-2024

3. nr VII/58/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Sośnie za pomocą innego instrumentu płatniczego

4. nr VII/59/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

5. nr VII/60/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie na rok 2019

6. nr VII/61/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sośnie

7. nr VII/62/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sośnie

8. nr VII/63/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wolne głosy i wnioski.

IX. Zakończenie obrad.

artykuł nr 3

VI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

VI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku

o godzinie 11.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w bieżącym roku Wójt Gminy Sośnie po raz pierwszy przedstawi Radzie Gminy Sośnie Raport o stanie Gminy Sośnie za 2018 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę Gminy na sesji w dniu 12 czerwca 2019 r., która rozpocznie się o godz. 11.00. Sesja odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mieszkańcy Gminy Sośnie.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 11 czerwca 2019 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być rozpatrzony raport.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnia wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie – pok. 109, w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres zamieszkania mieszkańca Gminy Sośnie zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506).

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sośnie wotum zaufania.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

Porządek obrad

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr V/2019 z sesji odbytej w dniu 16 maja 2019 r.

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1. nr VI/48/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w 2019 roku

2. nr VI/49/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za rok 2018

3. nr VI/50/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach za rok 2018

4. nr VI/51/2019 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok

5. Raport o stanie gminy:

a) debata nad raportem

b) głosowanie nad projektem uchwały nr VI/52/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sośnie wotum zaufania

6. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sośnie

a) Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

b) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
i objaśnieniami,

c) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie o wykonaniu budżetu Gminy Sośnie za rok 2018 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,

d) Debata budżetowa,

7. nr VI/53/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

8. nr VI/54/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wolne głosy i wnioski.

IX. Zakończenie obrad.

Załączniki:
Zgłoszenie do debaty 16.37 KB
artykuł nr 4

V SESJA RADY GMINY SOŚNIE

V SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

Porządek obrad

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr IV/2019 z sesji odbytej w dniu 7 marca 2019 r.

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1) nr V/32/2019 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Sośniach oraz nadania mu statutu

2) nr V/33/2019 w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka
w Gminnym Żłobku w Sośniach

3) nr V/34/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIX/156/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sośnie zaliczonych do sektora finansów publicznych

4) nr V/35/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

5) nr V/36/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnie

6) nr V/37/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę nr L/272/2018 Rady Gminy Sośnie
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, form i zasad tej pomocy oraz trybu postępowania
w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży Gminy Sośnie”

7) nr V/38/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2019

8) nr V/39/2019 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok

9) nr V/40/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2019 - 2024

10) nr V/41/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnie w 2019 roku

11) nr V/42/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego
i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagradzania za inkaso

12) nr V/43/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVI/82/2015 Rady Gminy Sośnie
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Sośnie

13) nr V/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sośnie na czas oznaczony do 3 lat

14) nr V/45/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sośnie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

15) nr V/46/2019 w sprawie wydzielenia lokalu służbowego z mieszkaniowego zasobu Gminy Sośnie

16) nr V/47/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sośnie na lata 2019 - 2023

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wolne głosy i wnioski.

IX. Zakończenie obrad.

artykuł nr 5

IV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że

 

IV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku

o godzinie 1300

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

 

Porządek obrad

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr III/2018 z sesji odbytej w dniu 25 stycznia 2019 r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sośnie w 2018 roku.

 7. Podjęcie uchwał:

  1. nr IV/24/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
   w 2019 roku

  2. nr IV/25/2019 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok

  3. nr IV/26/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2019 – 2024

  4. nr IV/27/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagradzania za inkaso

  5. nr IV/28/2019 w sprawie określonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

  6. nr IV/29/2019 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Sośniach na lata 2019-2021

  7. nr IV/30/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości lokalowe stanowiące własność Gminy Sośnie na czas oznaczony do 3 lat

  8. nr IV/31/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pn. "Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim".

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Wolne głosy i wnioski.

 10. Zakończenie obrad.