główna zawartość
artykuł nr 1

IV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że

 

IV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku

o godzinie 1300

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

 

Porządek obrad

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr III/2018 z sesji odbytej w dniu 25 stycznia 2019 r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sośnie w 2018 roku.

 7. Podjęcie uchwał:

  1. nr IV/24/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
   w 2019 roku

  2. nr IV/25/2019 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok

  3. nr IV/26/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2019 – 2024

  4. nr IV/27/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagradzania za inkaso

  5. nr IV/28/2019 w sprawie określonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

  6. nr IV/29/2019 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Sośniach na lata 2019-2021

  7. nr IV/30/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości lokalowe stanowiące własność Gminy Sośnie na czas oznaczony do 3 lat

  8. nr IV/31/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pn. "Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim".

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Wolne głosy i wnioski.

 10. Zakończenie obrad.

artykuł nr 2

III SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że

 

III SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku

o godzinie 1300

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr II/2018 z sesji odbytej w dniu 10 grudnia 2018 r.

IV. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Podjęcie uchwał:

1) nr III/13/2019 w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

2) nr III/14/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

3) nr III/15/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

4) nr III/16/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

5) nr III/17/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.

6) nr III/18/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

7) nr III/19/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.

8) nr III/20/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2019 rok.

9) nr III/21/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury na 2019 rok.

10) nr III/22/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa na 2019 rok.

11) nr III/23/20019 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Sośnie realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 - GEPARD II.DOTACJA w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne głosy i wnioski.
VIII. Zakończenie obrad.

artykuł nr 3

II SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że

 

II SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku

o godzinie 1300

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy

do wzięcia udziału.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

artykuł nr 4

Postanowienie nr 377/II/47/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 8 listopada 2018 r. - I SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E

 

I SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 roku

o godzinie 1000

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

W załączeniu postanowienie.

 

 

 

Załączniki:
Postanowienie 48.02 KB