główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Obwieszczenia

Obwieszczenie - wydanie decyzji, linia kablowa nn oświetlenia drogowego ze słupami w...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-04-25 | Zmodyfikowany: 2018-04-25 12:01

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

ODPADY KOMUNALNE

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Sośnie Kalendarz segregacji na 2017 rok Harmonogram odbioru odpadów Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2017 rok STAWKI I TERMINY OPŁAT Wzór deklaracji do wypełnienia Punkty odbioru zużytych baterii oraz przeterminowanych leków Zużyte baterie Przeterminowane leki Podmiot odbierający odpady komunalne Miejsce zagospodarowania odpadów ...

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 13:54

3.

Gospodarka odpadami zalaczniki

zalaczniki

Utworzony: 2018-04-24 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 13:52

4. Konkursy na stanowiska kierownicze

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie

Informacja dotycząca konkursu dostępna pod linkiem: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/486200/Zarz%C4%85dzenie-39_2018

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 14:34

5. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.

Utworzony: 2017-04-21 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 07:48

6. Przetargi

Unieważnienie postępowania - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych...

Unieważnienie w załączeniu.

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:52

7. Obwieszczenia

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 17.04.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego (obiekt przeznaczony do składowania płodów rolnych oraz do p...

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 09:59

8. Przetargi

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr 366

Urząd Gminy Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr 366 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie ...

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 11:42

9. Przetargi

Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej a...

Ogłoszenie nr 544451-N-2018 Urząd Gminy Sośnie: Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"O zamówienie mogą ubiegać się wyłąc...

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 08:43

10. Przetargi

Budowa budynku zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w m. Sośnie

Ogłoszenie nr 544441-N-2018 Urząd Gminy Sośnie: Budowa budynku zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych w m. Sośnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy c...

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 08:40

11. Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Pawłów

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 09:21

12. Ogłoszenia

Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 12:59

13. Plany posiedzeń Rady

LIII  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zawiadamiam, że LIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 1000 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do wzięcia udziału. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Tomasz Chmielecki

Utworzony: 2018-04-11 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 10:30

14. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Budżetu 20.04.2018

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 830 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Przewodniczący Kom...

Utworzony: 2018-04-11 | Zmodyfikowany: 2018-04-11 14:57

15. Plany posiedzeń Komisji Rady

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 17.04.2018

Szanowny/a Pan/Pani Wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że w dniu 17 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. Zbiórka przed Urzędem Gminy. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach org...

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-11 08:41

16. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 12.04.2018

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 12 kwietnia o godz. 1300 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Przewodniczący Komisji Rewizy...

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 11:11

17. Zapytania o cenę

Dostawa wysiewki torowej oraz uzupełnienie ubytków, równanie i wałowanie dróg grunto...

Znak sprawy: ZP.M.271.9.2018 OGŁOSZENIE Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa wysiewki torowej oraz uzupełnienie ubytków, równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie gminy Sośnie w roku 2018 (opis zamówienia) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysiewki torowej oraz uzupełnienie ubytków, równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie gminy Sośnie w roku 2018. Dostawy i naprawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany w zaofe...

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 14:49

18. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Uchwała nr SO - 0954/3/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2017 rok Uchwała nr SO - 0951/51/D/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sośnie za 2018 rok Uchwała nr SO - 0957/4/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrac...

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 12:09

19.

Załączniki

załączniki

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 12:07

20. Przetargi

Unieważnienie postępowania - Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej i wysiewki to...

Unieważnienie w załączeniu.

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 11:00