główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Obwieszczenia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w ...

Obwieszczenia w załączeniu.

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 13:02

2. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Budżetu 18.12.2017 r.

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 800 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Przewodniczący Komisji Bud...

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 12:31

3. Plany posiedzeń Rady

XLIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zawiadamiam, że XLIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku o godzinie 1000 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Głównym tematem obrad będzie uchwalenie budżetu Gminy Sośnie na 2018 rok. Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do wzięcia udziału. Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 12:30

4. Zapytania o cenę

Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa sygnału internetowego dla beneficjentów ko...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 09:32

5. Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i transport odpadów komun...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 14:09

6. Przetargi

Zestawienie ofert - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszka...

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w roku 2018 ZP.271.16.2017 ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: nr oferty Wykonawca adres cena brutto 1 „ROLKOM” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sośnie 306 000,00 Kwota, jaką Zamawiający zabezpieczył na realizację zadania: 340 000,00 zł.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 11:08

7. Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja obiektu użytec...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 08:00

8. Przetargi

Sprostowanie treści załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ...

Sprostowanie treści załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sośnie w roku 2018 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: w załączniku nr 8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie 5, tabela nr 2 koryguje się szacow...

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 11:43

9. Plany posiedzeń Komisji Rady

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy 11.12.2017

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie: 1. Komisji Budżetu. 2. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. 3. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. 4. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 5. Komisji Rewizyjnej. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samo...

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 10:04

10. Sprzedaż nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI N...

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej: 1. Przetarg odbył się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 10.45 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach. 2. Do zbycia przeznaczono ...

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 11:38

11. Sprzedaż nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI N...

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej: 1. Przetarg odbył się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach. 2. Do zbycia przeznaczono ...

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 11:32

12. Sprzedaż nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI N...

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej: 1. Przetarg odbył się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach. 2. Do zbycia przeznaczono ...

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 11:32

13. Sprzedaż nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI N...

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej: 1. Przetarg odbył się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach. 2. Do zbycia przeznaczono ...

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 11:26

14. Przetargi

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkał...

Ogłoszenie nr 625209-N-2017 Urząd Gminy Sośnie: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w roku 2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawc...

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 09:35

15. Przetargi

ZESTAWIENIE OFERT - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku świe...

ZP.271.15.2017 ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: nr oferty Wykonawca adres cena brutto zł okres gwarancji 1 P.H.U – E. Kycia ul. Wspólna 10A 63-400 Ostrów Wlkp. 2 045 140,90 48 m-cy 2 K2 INŻYNIERIA Adam Kowalski Boników ul. Szkolna 1 63-430 Odolanów 1 953 926,34 48 m-cy 3 PARTNER Firma Budowlana Sp. z o.o. Topola Mała ul. Odolanowska 45 63-400 Ostrów Wlkp. 2 094 694,44 48 m-cy 4 „ŁADNE WNĘTRZ...

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 10:24

16. Stanowiska pracy w urzędzie

Stanowiska pracy

PARTER Nr pokoju Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt 1 Jadwiga Duszyńska wz. Milena Krawczyk Inspektor ds. gospodarki odpadami Referent ds. gospodarki odpadami 062 7393936 Krzysztof Schubert Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska 062 7393918 2 Anna Ratajczyk Inspektor ds. gospodarki komunalnej 062 7393912 3 Andrzej Pańczyszyn Inspektor ds. księgowości podatkowej 062 7393919 Agnieszka Mrowińska Inspektor ds. wymiaru podatku 4 Magdalena Dolata Inspektor ds. planowania przestrze...

Utworzony: 2017-07-03 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 09:01

17. Zapytania o cenę

Dostawa sygnału internetowego dla beneficjentów końcowych projektu pt.: Przeciwdzia...

Zapytanie w załączeniu.

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-11-30 08:38

18. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Uchwała nr SO - 0957/4/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośnie na lata 2018 - 2021 Uchwała nr SO - 0952/4/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2018 rok. Uchwała Nr SO - 0953/11/3/Ka/2017 z dnia 11 września 2017 r....

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 09:53

19.

Załączniki

załączniki

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 09:48

20. Przetargi

Nowy termin składania ofert w postępowaniu na termomodernizację obiekty użyteczności...

W celu umożliwienia prawidłowego oszacowania kosztów i sporządzenia dokumentacji ofertowej Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu. Nowy termin składania ofert: 01.12.2017r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 01.12.2017r. o godz. 09:15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Utworzony: 2017-11-27 | Zmodyfikowany: 2017-11-27 14:21