główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Transmisja Sesji Rady Gminy

XVI Sesja Rady Gminy Sośnie

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 11:25

2. 2020

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Informacje w załaczniku.

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 14:52

3. 2020

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Wykaz w załączniku.

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 14:47

4. Oceny zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej - 2019

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dostępna jest pod adresem: http://www.sosnie.4bip.pl/upload/20200528130847l5g5kjbcupr2.pdf

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 13:24

5. 2019

Raport o stanie Gminy Sośnie za 2019 rok

Urząd Gminy Sośnie przedstawia „Raport o stanie Gminy Sośnie za 2019 rok”, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Sośnie do zapoznania się z dokumentem.

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 13:08

6. 2020

Budowa zbiornika wodnego w m. Sośnie

Ogłoszenie wraz z załącznikami w załączeniu. Koszty obsługi geodezyjnej ponosi Wykonawca

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 11:11

7. Plany posiedzeń Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Ku...

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 10:20

8. 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - piętrzenie wód powierzchniowych w m. Kocina

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 15:02

9. Plany posiedzeń Rady

XVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku o godzinie 13.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online. Proponowany porządek obrad: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu nr XV/2020 z sesji odbytej w dniu 31 marc...

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:06

10. Ewidencja ludności / dowody osobiste

Zameldowanie na pobyt stały

Osoba odpowiedzialna: Kamila Garbacka - Inspektor ds. obsługi rady, ewidencji ludności i dowodów osobistych Pokój nr 6 Tel. 62 739 39 32 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: - Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały. - Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ic...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 08:39

11. Ewidencja ludności / dowody osobiste

Zameldowanie na pobyt czasowy

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułe...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 08:39

12. Ewidencja ludności / dowody osobiste

DOWODY OSOBISTE

Osoba odpowiedzialna: Kamila Garbacka - Inspektor ds. obsługi rady, ewidencji ludności i dowodów osobistych Pokój nr 6 Tel. 62 739 39 32 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admin...

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 08:38

13. Ewidencja ludności / dowody osobiste

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii ...

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułe...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 08:38

14. 2020

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów dz. nr 243, 250, 398

Ogłoszenie nr 540746-N-2020 z dnia 2020-05-18 r. Gmina Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów dz. nr 243, 250, 398 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lu...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 08:24

15. 2020

Zawiadomienie - Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść w załączniku.

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 11:01

16. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 07.05.2020

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 7 maja 2020 r. o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Przewodniczący Komisji Rewi...

Utworzony: 2020-05-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 12:17

17. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania i informacje za rok 2018

Utworzony: 2019-04-23 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 09:17

18. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania i informacje za rok 2019

Utworzony: 2020-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 09:17

19. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania i informacje za rok 2020

Sprawozdania w załączeniu.

Utworzony: 2020-04-24 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 09:16

20. Imienne wykazy głosowań Radnych

XV Sesja Rady Gminy Sośnie

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2020-04-30 | Zmodyfikowany: 2020-04-30 13:19