główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

2018

Utworzony: 2018-05-16 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 12:24

2. 2018

2018

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 12:23

3. Plany posiedzeń Rady

LV  SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zawiadamiam, że LV SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku o godzinie 1000 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do wzięcia udziału. Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 13:14

4. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Budżetu 27.06.2018

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 830 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Przewodniczący Komisji Budż...

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 13:12

5. Ogłoszenia

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2...

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 13:15

6. Zapytania o cenę

Zestawienie ofert - budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem ...

Zestawienie w załączeniu.

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 13:15

7. Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych gminy zlecanych prze...

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod linkiem: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/494770/Zarz%C4%85dzenie-53_2018

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-06-06 13:20

8. Ogłoszenia

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwo...

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-06-06 11:07

9. Zapytania o cenę

Zestawienie ofert - budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem ...

Zestawienie w załączeniu.

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-05-28 15:26

10. Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - infrastruktura techniczna w m. Chojnik, Kuźnica Ką...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-05-28 13:30

11. Zapytania o cenę

Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej a...

Znak sprawy: ZP.M.271.12.2018 OGŁOSZENIE Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie (opis zamówienia) Projekt budowlany oraz przedmiar robót pomocne do przygotowania oferty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. UWAGA: Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji. Informacje udostępnione przez Zamawiającego stanowią...

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-05-28 10:39

12. Informacje i dostęp do danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku pra...

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że: Tożsamość administratora Administratorem jest Wójt Gminy Sośnie, mający siedzibę w Sośniach (63-435) przy ul. Wielkopolskiej 47. Dane kontaktowe administratora Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail sosnie@sosnie.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych os...

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-05-28 10:30

13. Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy Konstytucji Biznesu, które zmieniają m.in. zasady dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców (CEIDG). Zmianie ulegają również formularze CEIDG-1 i załączniki. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do: krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego (NIP), zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS. Wniosek CEIDG można składać: osobiście...

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 13:43

14. Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa nawierzchni drogi gmi...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: ZP.271.13.2018 Nazwa zadania: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janisławice (dz. nr 366) 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Iterbud Bartosz Kosecki ul. Korczak 79 62-800 Kal...

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 10:55

15. Obwieszczenia

Wszczęcie postępowania administracyjnego - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. ...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 10:35

16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie w załączeniu.

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 13:09

17. 2018

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 13:06

18. 2018

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 13:04

19. 2018

2018

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 08:26

20. 2017

Oświadczenia

Utworzony: 2017-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 07:54