główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

ODPADY KOMUNALNE

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Sośnie Kalendarz segregacji na 2017 rok Harmonogram odbioru odpadów Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2017 rok STAWKI I TERMINY OPŁAT Wzór deklaracji do wypełnienia Punkty odbioru zużytych baterii oraz przeterminowanych leków Zużyte baterie Przeterminowane leki Podmiot odbierający odpady komunalne Miejsce zagospodarowania odpadów ...

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 09:26

2.

Załączniki

załączniki

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 09:25

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Komunikat RKW nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 2019 r. - skład Rejonowej Komisji W...

Komunikat w załączeniu.

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 09:23

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Uchwała nr 3/2019 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 201...

Uchwała w załączeniu.

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 09:21

5. 2019

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Krzyżna

Ogłoszenie nr 537982-N-2019 Urząd Gminy Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Krzyżna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyod...

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 09:32

6. 2019

Zmiana terminu składania ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów dz...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 14:35

7. 2019

Unieważnienie postępowania - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul....

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 14:34

8. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 24.04.2019

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 1300 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Przewodniczący Komisji...

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 10:22

9. 2019

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie, formularz w załączniku.

Utworzony: 2019-04-12 | Zmodyfikowany: 2019-04-12 15:23

10. 2019

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Krzyżna

Ogłoszenie nr 536559-N-2019 Urząd Gminy Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Krzyżna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyod...

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 12:34

11. 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządo...

Sprawozdanie w załączeniu.

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 10:40

12. 2019

Wybór najkorzystniejszej oferty - Wdrożenie kompleksowego systemu kopii bezpieczeństwa

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 09:26

13. 2019

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłów dz. nr 270

Ogłoszenie i dokumenty w załączniku.

Utworzony: 2019-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-04-10 14:20

14. Nabory na wolne stanowiska urzędnicze

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE Informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie, przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2019 r. wyłoniono kandydatkę na ww. funkcję Panią Annę Wilczura. Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta Pani Anna Wilczura została złożona w terminie, a kandydatka spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Podczas konkursu komisja dokonała merytorycznej oceny kandydatk...

Utworzony: 2019-04-05 | Zmodyfikowany: 2019-04-05 14:40

15. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Uchwała nr SO - 0954/4/2/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2018 rok Uchwała nr SO - 0951/29/D/2/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Sośnie Uchwała nr SO - 0957/13/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrach...

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2019-04-05 08:53

16. 2019

Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2019-04-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-04 14:45

17. 2019

Wdrożenie kompleksowego systemu kopii bezpieczeństwa

Ogłoszenie oraz dokumentacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2019-04-03 10:20

18. Imienne wykazy głosowań Radnych

IV Sesja Rady Gminy Sośnie

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2019-04-02 | Zmodyfikowany: 2019-04-02 12:14

19. Imienne wykazy głosowań Radnych

III Sesja Rady Gminy Sośnie

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2019-04-02 | Zmodyfikowany: 2019-04-02 12:04

20. Imienne wykazy głosowań Radnych

II Sesja Rady Gminy Sośnie

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2019-04-02 | Zmodyfikowany: 2019-04-02 12:01