główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.

Utworzony: 2017-04-21 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 15:03

2. Nabór pracowników

Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Sośnie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sośnie ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie Określenie stanowiska: Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku administracja, wymagany staż pracy: 4 lata, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżen...

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 14:32

3. Wykaz

Jednostki organizacyjne Gminy Sośnie

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SOŚNIE L.p. Nazwa jednostki Kierownik jednostki Kontakt 1. Centrum Usług Wspólnych w Sośniach Sośnie, ul. Wielkopolska 47 Arleta Zadka - dyrektor cuw@sosnie.pl tel. 62 739 17 11 2. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach Sośnie, ul. Wielkopolska 29 Dorota Kurzawska - dyrektor biblioteka.sosnie@op.pl tel. 62 739 10 36 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach Sośnie, ul. Wielkopolska 41 Irena Słodkiewicz - kierownik gopssosnie@osw.pl t...

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 09:27

4. 2017

Oświadczenia

Utworzony: 2017-05-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 09:10

5. Sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie s...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/445757/Zarz%C4%85dzenie-79_2017

Utworzony: 2017-10-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 11:57

6. Przetargi

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Okrężna i Cicha oraz w m...

ZP.271.12.2017 ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: nr oferty Wykonawca adres cena brutto zł okres gwarancji 1 Z.U.H. KAMP Krzysztof Pacyna ul. Słowackiego 10B 63-510 Mikstat 152 999,70 48 m-cy 2 Przedsiębiorstwo Instalacji i Sieci Elektrycznych „ELBUD” Bogdan Paczesny ul. Korczak 17 62-800 Kalisz 196 965,83 48 m-cy Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 154 000,...

Utworzony: 2017-10-16 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 10:07

7. Przetargi

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. S...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 594014-N-2017 Data: 27/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy Sośnie, Krajowy numer identyfikacyjny 54803400000, ul. ul. Wielkopolska 47, 63435 Sośnie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 393 910, e-mail zampub@sosnie.pl, faks 627 393 933. Adres strony internetowej (url): bip.sosnie.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w któ...

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 15:03

8. Przetargi

Budowa chodnika w m. Sośnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem teren...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 12:30

9. Przetargi

Budowa chodnika w m. Sośnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem teren...

ZP.271.11.2017 ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: nr oferty Wykonawca adres cena brutto zł okres gwarancji 1 BUD-AGRO Sp. z o.o. ul. Paulińska 15/6 50-247 Wrocław 332 354,22 48 m-cy 2 Zakład Handlowo-Usługowy ROLBUD Mus Urszula ul. Odolanowska 18 Granowiec 63-435 Sośnie 182 802,46 36 m-cy Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 205.977,85 zł

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 11:40

10. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Budżetu 17.10.2017

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 17 października 2017 r. o godz. 900 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Przewodniczący Komisji...

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 12:06

11. Plany posiedzeń Rady

XLVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zawiadamiam, że XLVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 17 października 2017 roku o godzinie 1000 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Głównym tematem obrad będą zmiany budżetu. Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do wzięcia udziału. Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 12:05

12. Przetargi

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Okrężna i Cicha oraz w m...

Ogłoszenie nr 594014-N-2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje spo...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 13:51

13. Przetargi

Budowa chodnika w m. Sośnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem teren...

Ogłoszenie nr 593580-N-2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje spo...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 10:12

14. Zapytania o cenę

Unieważnienie postępowania - wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych budynku Ur...

Unieważnienie w załączeniu.

Utworzony: 2017-09-18 | Zmodyfikowany: 2017-09-18 16:00

15. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Budżetu 22.09.2017

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 22 września 2017 r. o godz. 900 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Przewodniczący Komisji Bud...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-09-15 13:45

16. Plany posiedzeń Rady

XLV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zawiadamiam, że XLV SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 22 września 2017 roku o godzinie 1000 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Głównym tematem obrad będą zmiany budżetu. Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do wzięcia udziału. Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-09-15 13:44

17. Rejestr Instytucji Kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz...

Utworzony: 2017-07-24 | Zmodyfikowany: 2017-09-13 13:37

18. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Uchwała Nr SO - 0953/11/3/Ka/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za pierwsze półrocze 2017 roku Uchwała nr SO - 0955/5/3/Ka/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie za 2016 r. Uchwała Nr SO - 0954/5/3/Ka/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażeni...

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2017-09-13 12:04

19.

Załączniki

załączniki

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2017-09-13 11:50

20. Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - termomodernizacja obiektu użyteczności ...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-09-12 12:27