główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2019

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - zabudowa usługowa - budynek Remizy Ochotn...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2019-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-07-17 09:45

2. 2019

Wszczęcie postępowania - elektroenergetyczna linia kablowa nn w m. Pawłów

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2019-07-08 | Zmodyfikowany: 2019-07-08 14:22

3. 2019

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Sośniach oraz z...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-07-05 | Zmodyfikowany: 2019-07-05 11:59

4. Oceny zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej - 2018

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dostępna jest pod adresem: http://www.sosnie.pl/images/dokumenty/2019/2018.1G%20raport%20ochrona%20zasob%C3%B3w%20pomocy%20spo%C5%82ecznej-zalacznik.pdf

Utworzony: 2019-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-07-03 10:57

5. 2019

2019

Utworzony: 2019-01-29 | Zmodyfikowany: 2019-07-03 10:50

6. 2019

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół ...

Odpowiedzi w załączeniu.

Utworzony: 2019-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-07-03 09:15

7. 2019

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół ...

Odpowiedzi w załączeniu.

Utworzony: 2019-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-07-02 08:42

8. Imienne wykazy głosowań Radnych

VI Sesja Rady Gminy Sośnie

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2019-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-07-01 13:16

9. Imienne wykazy głosowań Radnych

V Sesja Rady Gminy Sośnie

Imienny wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2019-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-07-01 13:09

10. 2019

Zmiana terminu składania ofert - Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Sośniach ora...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2019-06-28 | Zmodyfikowany: 2019-07-01 09:51

11. 2019

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m. Sośnie

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE, GMINA SOŚNIE Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gmi...

Utworzony: 2019-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 11:16

12. 2019

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sporzą...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/560013/Zarz%C4%85dzenie-69_2019

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 10:50

13. Konkursy na stanowiska kierownicze

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE Informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie, przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2019 r. wyłoniono kandydatkę na ww. funkcję Panią Annę Wilczura. Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta Pani Anna Wilczura została złożona w terminie, a kandydatka spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Podczas konkursu komisja dokonała merytorycznej oceny kandydatk...

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 10:25

14. Konkursy na stanowiska kierownicze

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Sośnie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Pawłowie, Pawłów 3, 63-435 Sośnie, złożonego ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie z zamiejscowymi oddziałami w Chojniku 55 oraz Publicznego Przedszkola w Pawłowie z zamiejscowym oddziałem w Chojniku 55 I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać o...

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 10:24

15. 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa punktu selektywnego zbier...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 10:16

16. 2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w ...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 10:09

17. 2019

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - przebudowa i rozbudowa ...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 14:57

18. 2019

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Sośniach oraz zmiana sposobu użytkowania częś...

Ogłoszenie nr 562123-N-2019 Urząd Gminy Sośnie: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Sośniach oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na żłobek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, któr...

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 14:17

19. Stanowiska pracy w urzędzie

Stanowiska pracy

PARTER Nr pokoju Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt 1 Jadwiga Duszyńska Inspektor ds. gospodarki odpadami 062 7393936 Krzysztof Schubert Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska 062 7393918 2 Anna Ratajczyk Inspektor ds. gospodarki komunalnej 062 7393912 Magdalena Dolata Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa 062 7393931 3 Andrzej Pańczyszyn Inspektor ds. księgowości podatkowej 062 7393919 Agnieszka Mrowińska Inspektor ds. wymiaru podatku 5 Milena Pigłowska Kasj...

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 11:18

20. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie Mirosław Ostojak przyjmuje mieszkańców w każdy roboczy poniedziałek w godzinach 12:00-14:00, w pokoju nr 7 - tel. (62) 739 39 27, e-mail: mostojak@sosnie.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem kom. 513 081 105. Samodzielny referent ds. obsługi rady i drogownictwa Martyna Rychlik przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 101 - tel. (62) 739 39 37, e-mail: rada@sosnie.pl

Utworzony: 2018-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 10:52