główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Sośniach Kierownik USC: Joanna Banaszak-Graja adres: 63-435 Sośnie ul. Wielkopolska 47 pokój nr: 6 godziny przyjęć od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 telefon: 62 739 39 32; e-mail: usc@sosnie.pl Nr konta bankowego na które dokonuje się wpłaty opłaty skarbowej: URZĄD GMINY W SOŚNIACH 77840900010100063520000002 Międzynarodowy pełny numer konta dla osób dokonujących opłaty skarbowej poza granicami Polski: SWIFT: GBWCPLPP PL 77840900010100063520000002 Do zadań Urzę...

Utworzony: 2017-08-21 | Zmodyfikowany: 2017-08-21 14:19

2. Sprawozdania i informacje

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2017 roku

Informacja dostępna pod linkiem: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/430614/Zarz%C4%85dzenie-64_2017

Utworzony: 2017-08-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 12:47

3. Sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie sporz...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/430457/Zarz%C4%85dzenie-63_2017

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 13:02

4. Zapytania o cenę

Obudowa wiaty rekreacyjnej w centrum rekreacyjno-sportowym w Granowcu

Sośnie, 7.08.2017 r. Gmina Sośnie ul. Wielkopolska 47 63-435 Sośnie Znak sprawy: ZP.M.271.11.2017 OGŁOSZENIE Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Obudowa wiaty rekreacyjnej w centrum rekreacyjno-sportowym w Granowcu Zakres prac obejmuje: Obudowanie wiaty w Granowcu zgodnie z ogólną charakterystyką obiektu dostępną w załączniku oraz obmiarem. Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 1. Termin składania ofert: 15.08.2017 r, go...

Utworzony: 2017-08-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 12:31

5. Zapytania o cenę

Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Kałkowskie

Sośnie, 7.08.2017 r. Gmina Sośnie ul. Wielkopolska 47 63-435 Sośnie Znak sprawy: ZP.M.271.10.2017 OGŁOSZENIE Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Zagospodarowanie placu zabaw miejscowości Kałkowskie Zakres prac obejmuje: - wykonanie trawiastej i piaskowej nawierzchni bezpiecznej, - dostawę i montaż urządzeń zabawowych, - dostawę i montaż ogrodzenia - wykonanie całej inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną i załączonym przedmiarem robót. Wykonawca udzieli ...

Utworzony: 2017-08-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 12:29

6. Przetargi

Przebudowa i zmiana programu użytkowego Zespołu Szkół w Sośniach - etap IIa - łączni...

Ogłoszenie nr 571021-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. Urząd Gminy Sośnie: Przebudowa i zmiana programu użytkowego Zespołu Szkół w Sośniach – etap IIa – łącznik i zaplecze administracyjne parteru OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłąc...

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 13:16

7. Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci i młodzieży szkolne...

Sośnie, 11 sierpień 2017 r. CUW.271.1.2017 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: CUW.271.1.2017, Nazwa zadania: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sośnie oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sośnie w roku szkolnym 2017/2018. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź...

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 10:56

8. Konkursy na stanowiska kierownicze

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkół w Cie...

Informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie, przeprowadzonego w dniu 9 sierpnia 2017 r. wyłoniono kandydatkę na ww. funkcję Panią Barbarę Nowak. Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta Pani Barbary Nowak została złożona w terminie, a kandydatka spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Podczas konkursu komisja dokonała merytorycznej oceny kandydatki. Ocenie podlegała w szczególności przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju ...

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 10:02

9. Konkursy na stanowiska kierownicze

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im....

Informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, przeprowadzonego w dniu 9 sierpnia 2017 r. wyłoniono kandydatkę na ww. funkcję Panią Justynę Rasiak. Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta Pani Justyny Rasiak została złożona w terminie, a kandydatka spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Podczas konkursu komisja dokonała merytorycznej oceny kandydatki. Ocenie podlegała w szczególności przedstawiona k...

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 10:02

10. Przetargi

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kałkowskie (dz. nr 109)

Ogłoszenie nr 567977-N-2017 z dnia 2017-08-10 r. Urząd Gminy Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kałkowskie (dz. nr 109) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, ...

Utworzony: 2017-08-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-10 14:58

11. Redakcja biuletynu

Redakcja

Sławomir Dolata tel. 62 739 39 11 e-mail: admin@sosnie.pl wz. Dariusz Berek tel. 62 739 39 16 e-mail: promocja@sosnie.pl

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-10 11:39

12. Ogłoszenia

Ogłoszenie o likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Ogłoszenie oraz plan likwidacji w załączeniu.

Utworzony: 2017-08-09 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 11:53

13. Informacje ogólne

Informacje ogólne

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Sośnie Mirosław Ostojak przyjmuje mieszkańców w każdy roboczy poniedziałek w godzinach 10:00 – 12:00 (pokój nr 7) Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem 513 081 105. Biuro Rady Gminy samodzielny referent ds. obsługi rady Martyna Rychlik e-mail: rada@sosnie.pl tel.: /62/ 739 39 26

Utworzony: 2017-07-06 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 10:47

14. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje publikowane przed datą 31-03-2017 r. są dostępne na stronie: BIP - archiwum Liczba ludności: ponad 6 600 Powierzchnia: 188 km² Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Wielkopolska 47 Poczta: 63-435 Kontakt: tel.: 62 73 93 910 fax: 62 73 93 933 www: www.sosnie.pl e-mail: sosnie@sosnie.pl NIP Urzędu: 622-17-00-130 NIP Gminy: 622-25-64-456 Regon Urzędu: 000-54-80-34 Regon Gminy: 250-85-50-38 Kod terytorialny: 301708 2 Konto bankowe: Urząd Gminy Sośnie BS w Dobrzycy 77 8409 0001 01...

Utworzony: 2017-03-27 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 10:46

15. Statut

Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Sośnie z dnia 02.12.2006 r. w sprawie zmiany Statutu G...

Uchwała w załączeniu.

Utworzony: 2017-08-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-07 12:45

16. Statut

Uchwała Nr VIII/41/2003 Rady Gminy Sośnie z dnia 29.08.2003 r. w sprawie Statutu Gmi...

Uchwała Nr VIII/41/2003 Rady Gminy Sośnie z dnia 29.08.2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sośnie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 161, poz. 3020)

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-07 12:26

17. Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.). Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja pub...

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 15:23

18. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.) określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lis...

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 15:23

19. Organizacje pozarządowe

Wykaz

Wykaz organizacji pozarządowych terenu Gminy Sośnie dostępny pod linkiem: http://www.sosnie.pl/organizacje-pozarzadowe

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 10:15

20. Młodociani pracownicy

Młodociani pracownicy

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych - informacja dostępna pod linkiem: http://www.sosnie.pl/mlodociani-pracownicy

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 10:11