główna zawartość
artykuł nr 1

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożona przez Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie w Cieszynie

Na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Sośnie przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożoną przez, Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie w Cieszynie ul. Kościelna 44, 63-435 Sośnie na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Oferta spełnia wymogi określone w art. 19 a ustawy (wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł, a zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 24 sierpnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie na załączonym poniżej formularzu.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 cytowanej ustawy powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie,
2) w budynku Urzędu Gminy Sośnie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie.

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Załączniki:
Oferta 161.42 KB
Formularz 15.00 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

artykuł nr 3

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

artykuł nr 4

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki:
Sprawozdanie 1.88 MB
artykuł nr 5

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

Pismo przewodnie wraz z formularzem oraz oferta w załączeniu.

Załączniki:
Pismo przewodnie oraz formularz 85.32 KB
Oferta 212.56 KB