główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki:
Sprawozdanie 1.88 MB
artykuł nr 2

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

Pismo przewodnie wraz z formularzem oraz oferta w załączeniu.

Załączniki:
Pismo przewodnie oraz formularz 85.32 KB
Oferta 212.56 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2018

artykuł nr 4

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

artykuł nr 5

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożona przez Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe Bogdaj 15 , 63-435 Sośnie na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948; z 2017 poz. 60, 573)


 

Wójt Gminy Sośnie przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożoną przez, Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe Bogdaj 15 , 63-435 Sośnie na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948; z 2017 poz. 60, 573)

Oferta spełnia wymogi określone w art. 19 a ustawy (wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł, a zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 19 września 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie na załączonym poniżej formularzu.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 cytowanej ustawy powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie,
2) w budynku Urzędu Gminy Sośnie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie.


 

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Załączniki:
Oferta 1.01 MB
Formularz 15.00 KB