główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych - informacja o wyniku naboru

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja 149.64 KB
artykuł nr 2

Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

 1. Określenie stanowiska: Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych

 2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku administracja,

 3. wymagany staż pracy: 4 lata,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa): 6 miesięcy,

 2. znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o stanie wyjątkowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 3. umiejętność obsługi komputera,

 4. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

 5. umiejętność pracy w zespole,

 6. wysoka kultura osobista,

 7. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,

 8. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzi sekretariat i kancelarię,

2) obsługuje interesantów,

3) przyjmuje: zgłoszenia mieszkańców, wnioski na prace interwencyjne, społecznie użyteczne, roboty publiczne i staże,

4) prowadzi rejestry i ewidencje: upoważnień i pełnomocnictw, zarządzeń wójta, druków ścisłego zarachowania, pieczęci i pieczątek, korespondencji, delegacji służbowych, wyjść pracowników, skarg i wniosków, instytucji kultury, korzyści, centralny rejestr umów cywilnoprawnych,

5) prowadzi sprawy związane z: oświadczeniami majątkowymi, oświadczeniami lustracyjnymi,

6) prowadzi książkę kontroli urzędu,

7) zaopatruje urząd w materiały biurowe, kancelaryjne, eksploatacyjne, wyposażenie, środki czystości,

8) dokonuje prenumeraty czasopism,

9) przygotowuje delegacje służbowe,

10) wywiesza pisma, wyroki i obwieszczenia na urzędowej tablicy ogłoszeń,

11) opracowuje w zakresie spraw obronnych: plany operacyjne funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, dokumentację dotyczącą funkcjonowania stałego dyżuru,

12) tworzy plan obrony cywilnej gminy i struktury obrony cywilnej,

13) organizuje szkolenia w zakresie obrony cywilnej, powszechnej samoobrony i reagowania na potencjalne zagrożenia,

14) organizuje i nadzoruje system powszechnego ostrzegania,

15) opracowuje i aktualizuje: plan zarządzania kryzysowego gminy, plan operacyjny ochrony przed powodzią,

16) wykonuje inne czynności (w zakresie zadań) zlecone przez przełożonych.


 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 2. czas pracy – 1 etat,

 3. praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,

 4. praca jednozmianowa,

 5. stanowisko pracy usytuowane na piętrze.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 2. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

 2. CV (życiorys),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

 4. kserokopie świadectw pracy, potwierdzające staż pracy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

 10. kserokopia dowodu osobistego,

 11. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, kwestionariusz osobowy winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. ogólnoadministracyjnych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.


 

Sośnie, 19 października 2017 r.

WÓJT

/ - / Stanisław Budzik

Załączniki:
Kwestionariusz 33.00 KB
Oświadczenie 26.50 KB
artykuł nr 3

Samodzielny referent ds. promocji

Wyniki naboru w załączeniu.

Załączniki:
Wyniki 146.23 KB
artykuł nr 4

Samodzielny referent ds. ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego

Wyniki naboru w załączeniu.

Załączniki:
Wyniki 155.66 KB
artykuł nr 5

Samodzielny referent ds. obsługi rady

Wynik w załączeniu.

Załączniki:
Wyniki 148.65 KB
Dostępne podkategorie:
2019
2018
2017