główna zawartość
artykuł nr 1

Wójt Gminy Sośnie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Sośnie
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


1.Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie
2.Określenie stanowiska: Kasjer
3.Wymagania niezbędne:
1)obywatelstwo polskie,
2)wykształcenie średnie o kierunku ekonomicznym,
3)wymagany staż pracy: 2 lata,
4)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)nieposzlakowana opinia,
7)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

4.Wymagania dodatkowe:
1)minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa): 6 miesięcy,
2)znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
3)umiejętność obsługi komputera,
4)umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
5)umiejętność pracy w zespole,
6)wysoka kultura osobista,
7)komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,
8)posiadanie prawa jazdy kategorii B.

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków i innych opłat,
2)pobieranie opłat skarbowych,
3)odprowadzanie gotówki do banku,
4)wypłacanie:
a)należności z faktur za towary i usługi na rzecz urzędu,
b)wynagrodzeń i innych,
5)prowadzenie ewidencji przyjętych depozytów kasowych,
6)prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
7)rozliczanie inkasentów z opłaty targowej,
8)organizowanie pracy skazanym prawomocnym wyrokiem sądu w zakresie nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne,
9)prowadzenie spraw z zakresu obrotu alkoholem i ochrony zdrowia,
10)współdziałanie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy,
16) wykonywanie innych czynności (w zakresie zadań) zleconych przez przełożonych.

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2)czas pracy – 1 etat,
3)praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,
4)praca jednozmianowa,
5)stanowisko pracy usytuowane na parterze.
7.Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) informuję, że w miesiącu październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.
8.Wymagane dokumenty:
1)list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2)CV (życiorys),
3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,
4)kserokopie świadectw pracy, potwierdzające staż pracy,
5)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7)oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
10)kserokopia dowodu osobistego,
11)oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą:    
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
9. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Sośnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie
w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kasjera”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.

Sośnie, 21 listopada 2018 r.   WÓJT
  / - / Stanisław Budzik

Załączniki:
Klauzula informacyjna 19.50 KB
Kwestionariusz 32.00 KB
Oświadczenia 26.50 KB
artykuł nr 2

Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych - informacja o wyniku naboru

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja 149.64 KB
artykuł nr 3

Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

 1. Określenie stanowiska: Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych

 2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku administracja,

 3. wymagany staż pracy: 4 lata,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa): 6 miesięcy,

 2. znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o stanie wyjątkowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 3. umiejętność obsługi komputera,

 4. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

 5. umiejętność pracy w zespole,

 6. wysoka kultura osobista,

 7. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,

 8. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzi sekretariat i kancelarię,

2) obsługuje interesantów,

3) przyjmuje: zgłoszenia mieszkańców, wnioski na prace interwencyjne, społecznie użyteczne, roboty publiczne i staże,

4) prowadzi rejestry i ewidencje: upoważnień i pełnomocnictw, zarządzeń wójta, druków ścisłego zarachowania, pieczęci i pieczątek, korespondencji, delegacji służbowych, wyjść pracowników, skarg i wniosków, instytucji kultury, korzyści, centralny rejestr umów cywilnoprawnych,

5) prowadzi sprawy związane z: oświadczeniami majątkowymi, oświadczeniami lustracyjnymi,

6) prowadzi książkę kontroli urzędu,

7) zaopatruje urząd w materiały biurowe, kancelaryjne, eksploatacyjne, wyposażenie, środki czystości,

8) dokonuje prenumeraty czasopism,

9) przygotowuje delegacje służbowe,

10) wywiesza pisma, wyroki i obwieszczenia na urzędowej tablicy ogłoszeń,

11) opracowuje w zakresie spraw obronnych: plany operacyjne funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, dokumentację dotyczącą funkcjonowania stałego dyżuru,

12) tworzy plan obrony cywilnej gminy i struktury obrony cywilnej,

13) organizuje szkolenia w zakresie obrony cywilnej, powszechnej samoobrony i reagowania na potencjalne zagrożenia,

14) organizuje i nadzoruje system powszechnego ostrzegania,

15) opracowuje i aktualizuje: plan zarządzania kryzysowego gminy, plan operacyjny ochrony przed powodzią,

16) wykonuje inne czynności (w zakresie zadań) zlecone przez przełożonych.


 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 2. czas pracy – 1 etat,

 3. praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,

 4. praca jednozmianowa,

 5. stanowisko pracy usytuowane na piętrze.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 2. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

 2. CV (życiorys),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

 4. kserokopie świadectw pracy, potwierdzające staż pracy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

 10. kserokopia dowodu osobistego,

 11. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, kwestionariusz osobowy winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. ogólnoadministracyjnych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.


 

Sośnie, 19 października 2017 r.

WÓJT

/ - / Stanisław Budzik

Załączniki:
Kwestionariusz 33.00 KB
Oświadczenie 26.50 KB
artykuł nr 4

Samodzielny referent ds. promocji

Wyniki naboru w załączeniu.

Załączniki:
Wyniki 146.23 KB
artykuł nr 5

Samodzielny referent ds. ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego

Wyniki naboru w załączeniu.

Załączniki:
Wyniki 155.66 KB