główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie - zawiadomienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kałkowskie

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 403.82 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 01.06.2020

Obwieszczenie w załączniku.

Załączniki:
Załącznik 859.56 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - piętrzenie wód powierzchniowych w m. Kocina

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 766.55 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - sieć gazowa średniego ciśnienia

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

 

Wójta Gminy Sośnie z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji z dnia 25 marca 2020 roku znak 6733.1.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

 

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- sieć gazowa średniego ciśnienia;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działce nr 298 (obręb 0015).

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 5

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - sieć gazowa średniego ciśnienia

PB.6733.1.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

 

Wójt Gminy Sośnie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla:

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- sieć gazowa średniego ciśnienia;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działce nr 298 (obręb 0015).

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: G.E.N Gaz Energia Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne, ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz wnosić do nich uwagi na piśmie w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Sośnie przy ul. Wielkopolskiej 47 (pok. nr 2) w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Po tym terminie zostanie podjęta decyzja w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017