główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 26

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Gminy Sośnie

Zgodnie z art. 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.), w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wójt Gminy Sośnie informuje:


Na terenie Gminy Sośnie niżej wymienione lokale obwodowych komisji wyborczych zostały dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

obwód głosowania nr 1 – siedziba: Zespół Szkół w Sośniach, ul. Wielkopolska 43, Sośnie,

obwód głosowania nr 2 – siedziba: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, Bogdaj 15,

obwód głosowania nr 5 – siedziba: Zespół Szkół w Granowcu, ul. Odolanowska 19, Granowiec.


Prawo do uzyskania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskania informacji o:

terminie wyborów oraz godzinach głosowania,

właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,

lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych

do potrzeb osób niepełnosprawnych,

warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania,

komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,

warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

 

Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie może wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270); o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy; o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy; o zaliczeniu do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II, ul. Staszica 47a, wejście B najpóźniej w 13-tym dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 8 października 2018 r. w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30, tel./fax (62) 753 88 80, e-mail kal-del@kbw.gov.pl. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. W zgłoszeniu wyborca może żądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę głosowania sporządzonej w alfabecie Braille′a. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 25 października 2018 r.

 

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w powyższej informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny, osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa udziela wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub osoba przez niego upoważniona na wniosek wyborcy wpisanego do rejestru wyborców w danej gminie, złożony najpóźniej w 9-tym dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 12 października 2018 r. (wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Do wniosku należy dołączyć:

pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa – wzór zgody ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 26 października 2018 r.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać w Urzędzie Gminy Sośnie (pokój nr 6 - ewidencja ludności), w dniach i godzinach pracy urzędu, gdzie można pobrać również druki wniosku oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (62) 739 39 32.


Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy Sośnie (pokój nr 6 - ewidencja ludności), w dniach i godzinach pracy urzędu, najpóźniej w 5-tym dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 16 października 2018 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille′a

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille′a. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłonką przebywała osoba udzielająca pomocy.

Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.


 

Sośnie, 24 sierpnia 2018 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 27

Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 sierpnia 2018 r.o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach w wyborach do Rady Gminy Sośnie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie w załączniku

Załączniki:
Załącznik 145.89 KB
artykuł nr 28

Wyjaśnienia dotyczące głosowania korespondencyjnego

Wyjaśnienia w załączeniu.

Załączniki:
Wyjaśnienia 895.86 KB
artykuł nr 29

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu

Komunikaty w załączeniu.

artykuł nr 30

Zarządzenie NR 68/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sośnie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.