artykuł nr 1

Konsultacje Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Sośnie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr L/277/10 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji:


1. Przedmiot i cel konsultacji:
- przedstawienie projektu Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w celu wyrażenia opinii o przedmiotowym projekcie
- projekt Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie www.sosnie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
- rozpoczęcie konsultacji: 01.10.2018 r.
- zakończenie konsultacji: 15.10.2018 r. godz. 15.00.

Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
- w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Sośnie, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej, określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, należące do zadań Gminy Sośnie,
- konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
- opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

 

Zarządzenie o przeprowadzaniu konsultacji dostępne pod linkiem:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/509709/Zarz%C4%85dzenie-73_2018