artykuł nr 1

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01 - 30.09.2019 r.

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01 – 30.09.2019 r.

Pytanie 1
Czy Zamawiający, w trosce o ochronę środowiska w zakresie emisji spalin na terenie gminy Sośnie oraz na trasie dojazdu do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskim, będzie wymagał, aby pojazdy do realizacji przedmiotu zamówienia, a którymi dysponuje wykonawca składający ofertę, posiadały normę emisji spalin minimum Euro 5?
Odpowiedź
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie precyzuje normy emisji spalin dla pojazdów.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów z gminy Sośnie przy użyciu pojazdów spełniających normę emisji spalin Euro 1,2,3?
Odpowiedź
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie precyzuje normy emisji spalin dla pojazdów.

Pytanie 3
Prosimy o modyfikację punktu 2 w paragrafie 6 wzoru umowy tak, aby cena ryczałtowa obejmowała okres realizacji przedmiotu zamówienia jak w paragrafie 3 wzoru umowy.
Odpowiedź
Zamawiający skorygował zapis punktu 2 w §6.

Pytanie 4
Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Sośnie?
Odpowiedź
Obecnie Gmina Sośnie nie posiada podpisanej umowy z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wytwarzane odpady są odbierane na podstawie Uchwały Rady Gminy Sośnie nr XXX/163/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie. Gmina przewiduje podpisanie umowy, jednak na okres nie dłuższy niż pięć lat. W związku z tym wystąpi do RIPOK o przygotowanie wzoru takiej umowy.

Pytanie 5
Co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ,,skutecznie wyposażyć nieruchomości zamieszkałe (…) w worki do selektywnie zebranych odpadów (…) w ilości nieograniczonej”? Prosimy o doprecyzowanie określenia ,,ilość nieograniczona” i ustalenie maksymalnej ilości worków dla jednej posesji przy dostarczaniu pakietu startowego.
Odpowiedź
 W trakcie odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest pozostawić tyle samo pustych worków na odpady, ile pełnych worków z odpadami odebrał, a na prośbę właściciela pozostawić dodatkowe worki, które pozwolą na oddanie całej masy odpadów wytworzonych na danej posesji. Zadaniem Gminy jest odebranie każdej ilości wytworzonych odpadów, zatem nie można ustalić maksymalnej ilości worków dla jednej posesji. Dane pozwalające oszacować zakup wszystkich rodzajów worków w danym miesiącu znajdują się w załączniku SIWZ nr 8 w tabeli nr 3 ,,Szacunkowa ilość worków i pojemników do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie na terenie gminy Sośnie”.

Pytanie 6:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia prosimy o wykreślenie z załącznika nr 8 do SIWZ pkt. III. 5. ppkt. 4 zapisu mówiącego o sposobie sporządzania harmonogramów na kolejne lata kalendarzowe.
Odpowiedź
Zamawiający skorygował załącznik nr 8 do SIWZ pkt. III. 5. ppkt. 4.

Załączniki:
Załącznik nr 885 KB
Załącznik nr 735 KB