artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne SN zlokalizowane w miejscowości Sośnie

Sośnie, dnia 18.05.2023 r.

PB.6733.5.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne SN;

zlokalizowane w miejscowości Sośnie; na działkach nr 268, 274/3, 274/5, 279, 280/8, 280/9, 280/10, 281/1, 390/28, 390/29, 393, 403/10, 403/11, 404, 513, 514/5, 516/4, 516/5, 516/7, 533, 541/1, 541/2 i 543 (obręb 0015).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik