artykuł nr 1

Postanowienie - projekt decyzji Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocki w sprawie zmiany koncesji nr 112/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. wydaną przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „ Bogdaj - Uciechów”

Sośnie, dnia 26.05.2023 r.

OS.6523.4.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 oraz art. 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850), a także w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850) w związku z pismem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie projektu decyzji w sprawie zmiany koncesji nr 112/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. wydaną przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „ Bogdaj – Uciechów”, w brzmieniu ustalonym decyzją z dnia 3 kwietnia 1995 r. ( znak: BKGo/MN/620/95), decyzją z dnia 12 marca 1998 r. (znak: GK/wk/MN/1092/98), postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2016 r. ( znak: DGK-IV.4771.14.2016.BG) oraz decyzją z dnia 21 czerwca 2018r. (znak: DGK-IV.4771.20.2018>AK)) spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku.

postanawia się

zaopiniować pozytywnie projekt decyzji Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocki w sprawie zmiany koncesji nr 112/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. wydaną przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „ Bogdaj – Uciechów”, w brzmieniu ustalonym decyzją z dnia 3 kwietnia 1995 r. ( znak: BKGo/MN/620/95), decyzją z dnia 12 marca 1998 r. (znak: GK/wk/MN/1092/98), postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2016 r. ( znak: DGK-IV.4771.14.2016.BG) oraz decyzją z dnia 21 czerwca 2018r. (znak: DGK-IV.4771.20.2018>AK)).

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Otrzymują:

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa,

Mariusz Dziadkiewicz, Dyrektor Eksploatacji Złóż – pełnomocnik spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku – Odział Geologii i Eksploatacji PGNiG z siedzibą w Warszawie,

a/a.