artykuł nr 1

Zawiadomienie - Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr 28/2 w miejscowości Sośnie, gmina Sośnie- Sośnie B” .

OS.6220.08.2022

Sośnie, 05.12.2022 r.

Zawiadomienie – Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),

zawiadamiam,

że w dniu 05.12.2022 r. została wydana na wniosek PCWO Energy PV 1392 Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce decyzja znak OS.6220.8.2022 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3/2019 Wójta Gminy Sośnie, znak OS.6220.3.2022 z dnia 20.11.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegającego „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr 28/2 w miejscowości Sośnie, gmina Sośnie- Sośnie B” .

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu można zapoznać się z w Urzędzie Gminy w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie ( pokój nr 1) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie bip.sosnie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń ww. siedzibie tutejszego Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Do wiadomości:

Strony postępowania wg. rozdzielnika (BIP)

 

Załączniki:
Decyzja39 KB