artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Wójta Gminy Sośnie z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji z dnia 03 marca 2020 roku znak 6733.8.2019/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

 

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową chodnika i sieci kanalizacji deszczowej;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działkach nr 133/1, 133/4, 135/1, 171/3, 183/4, 184/4, 184/6, 184/7, 184/8, 184/9, 184/10, 641 i 685 (obręb 0015).

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik