artykuł nr 1

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Wójta Gminy Sośnie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji z dnia 10 marca 2020 roku znak 6733.9.2019/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

 

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową chodnika;

zlokalizowana w miejscowości Bogdaj, na działkach nr 186, 736 i 978 (obręb 0001).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47,63-435 Sośnie.

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik