artykuł nr 1

Wszczęcie postępowania - linia napowietrzna nn i kablowa nn w m. Janisławice

PB.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

 

Zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

 

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4 kV;

elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV;

zlokalizowane w miejscowości Janisławice, na działkach nr 235, 247/1, 261, 293/2, 295, 296, 299, 304, 305, 306, 315/1, 315/3, 318, 319, 320 i 321 (obręb 0006).

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: ENERGA OPERATOR SA. Z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

 

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik