artykuł nr 1

PETYCJE

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

Petycja może być złożona:

  1. w formie pisemnej – podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Do petycji może być dołączona zgoda na ujawnienie na stronie internetowej tutejszego urzędu, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję, w przypadku braku takiej zgody dane będą zanonimizowane.

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż na trzy miesiące od dnia jej złożenia.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 ze zm.).

W załączeniu znajduje się sugerowany wzór formularza petycji.

Załączniki:
Wzór formularza petycji13 KB