artykuł nr 1

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie:

  1. Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,

  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

  1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

  2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

  3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Załączniki:
Księga rejestrowa22 KB
Rejestr17 KB