artykuł nr 1

Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych - informacja o wyniku naboru

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja150 KB
artykuł nr 2

Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

 1. Określenie stanowiska: Inspektor ds. ogólnoadministracyjnych

 2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku administracja,

 3. wymagany staż pracy: 4 lata,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa): 6 miesięcy,

 2. znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o stanie wyjątkowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 3. umiejętność obsługi komputera,

 4. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

 5. umiejętność pracy w zespole,

 6. wysoka kultura osobista,

 7. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,

 8. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzi sekretariat i kancelarię,

2) obsługuje interesantów,

3) przyjmuje: zgłoszenia mieszkańców, wnioski na prace interwencyjne, społecznie użyteczne, roboty publiczne i staże,

4) prowadzi rejestry i ewidencje: upoważnień i pełnomocnictw, zarządzeń wójta, druków ścisłego zarachowania, pieczęci i pieczątek, korespondencji, delegacji służbowych, wyjść pracowników, skarg i wniosków, instytucji kultury, korzyści, centralny rejestr umów cywilnoprawnych,

5) prowadzi sprawy związane z: oświadczeniami majątkowymi, oświadczeniami lustracyjnymi,

6) prowadzi książkę kontroli urzędu,

7) zaopatruje urząd w materiały biurowe, kancelaryjne, eksploatacyjne, wyposażenie, środki czystości,

8) dokonuje prenumeraty czasopism,

9) przygotowuje delegacje służbowe,

10) wywiesza pisma, wyroki i obwieszczenia na urzędowej tablicy ogłoszeń,

11) opracowuje w zakresie spraw obronnych: plany operacyjne funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, dokumentację dotyczącą funkcjonowania stałego dyżuru,

12) tworzy plan obrony cywilnej gminy i struktury obrony cywilnej,

13) organizuje szkolenia w zakresie obrony cywilnej, powszechnej samoobrony i reagowania na potencjalne zagrożenia,

14) organizuje i nadzoruje system powszechnego ostrzegania,

15) opracowuje i aktualizuje: plan zarządzania kryzysowego gminy, plan operacyjny ochrony przed powodzią,

16) wykonuje inne czynności (w zakresie zadań) zlecone przez przełożonych.


 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 2. czas pracy – 1 etat,

 3. praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,

 4. praca jednozmianowa,

 5. stanowisko pracy usytuowane na piętrze.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 2. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

 2. CV (życiorys),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

 4. kserokopie świadectw pracy, potwierdzające staż pracy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

 10. kserokopia dowodu osobistego,

 11. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, kwestionariusz osobowy winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. ogólnoadministracyjnych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.


 

Sośnie, 19 października 2017 r.

WÓJT

/ - / Stanisław Budzik

Załączniki:
Oświadczenie27 KB
Kwestionariusz33 KB
artykuł nr 3

Samodzielny referent ds. promocji

Wyniki naboru w załączeniu.

Załączniki:
Wyniki146 KB
artykuł nr 4

Samodzielny referent ds. ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego

Wyniki naboru w załączeniu.

Załączniki:
Wyniki156 KB
artykuł nr 5

Samodzielny referent ds. obsługi rady

Wynik w załączeniu.

Załączniki:
Wyniki149 KB
Dostępne kategorie:
2023
2021
2020
2019
2018
2017