artykuł nr 6

Opinia sanitarna - wykonanie stawu ziemnego o funkcji rekreacyjnej na działce nr 402, obręb Szklarka Śląska, gmina Sośnie

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia255 KB
artykuł nr 7

Zawiadomienie SKO - Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce nr 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

Kalisz, dnia 16 maja 2023 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

ul. Częstochowska 12

62-800 Kalisz

SKO-4220A/13-14/23

Informacja

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029)

zawiadamia

że w dniu 16 maja 2023 r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Sośnie z dnia 02 marca 2023 r. znak 1/2023 dla inwestycji polegającej na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce nr 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie” wydana została decyzja znak SKO – 4220A/13-14/23 o treści „umorzyć postępowanie odwoławcze w stosunku do osób niebędących stronami postępowania tj: S.W. oraz Mieszkańców Wsi Kałkowskie”

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można się zapoznać w Samorządowym Kolegium odwoławczym w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz, w godzinach urzędowania 9.00-14.00.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 p.p.s.a.).

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz.

Od skargi pobierany jest wpis sądowy w wysokości 500 zł płatny na rzecz konta Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Przy uiszczaniu wpisu-zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego jak i na rachunek bankowy tego sądu- należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

Stronie może być przyznane prawo pomocy na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych (art. 243 p.p.s.a.).

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 p.p.s.a.). Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa. (art. 244 § 2 p.p.s.a.). Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru (art. 252 § 2 p.p.s.a.). Formularz dostępny jest m. in.na stronie https://bip.wsa.poznan.pl/84/wzor-wniosku-o-przyznanie-prawa-pomocy.html

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

(Krzysztof Sobociński) (Iwona Chojnacka) (Justyna Sieradzka)

Informację umieszcza się:

BIP SKO Kalisz

Tablica ogłoszeń SKO Kalisz

Wójt Gminy Sośnie x 3

a/a

artykuł nr 8

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp na działkach o nr. ewid. 280/2, 280/3, obręb Granowiec, gmina Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie xades6 KB
Postanowienie40 KB
artykuł nr 9

Opinia sanitarna - budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 280/2, 280/3 w obrębie Granowiec, gmina Sośnie o mocy do 6 MWp”

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia242 KB
artykuł nr 10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 280/2, 280/3 w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie” o mocy do 6 MWp

Sośnie, dnia 2023-04-21

OS.6220.2.2023

ZAWIADOMIENIE/OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3d ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., 1029 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.04.2023 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP.Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 280/2, 280/3 w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie” o mocy do 6 MWp”.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do organów opiniujących, tj.:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. Nr 1 w godzinach urzędowania, a przede wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 21.04.2023 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Strony postepowania wg. rozdzielnika

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017