artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA TRANSPORT DO SKŁADU OPAŁU ORAZ PROWADZENIE DYSTRYBUCJI WĘGLA W IMIENIU GMINY SOŚNIE NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH

Sośnie, 1 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

Wójt Gminy Sośnie informuje,

że zawarł umowę dotyczącą transportu do składu opału oraz prowadzenia dystrybucji węgla w imieniu Gminy Sośnie na rzecz gospodarstw domowych:

1. Nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego:

Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

2. Data i miejsce zawarcia umowy:

30.11.2022 r. w miejscowości Sośnie

3. Opis przedmiotu umowy:

Transport węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu, z miejsca składowania tego paliwa stałego tj. Składowiska Węgla w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Węglowa 4 Centrali Zbytu Węgla WĘGLOZBYT S.A. do miejsca składowania wskazanego przez gminę tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sośniach, ul. Jerzego Lanca 50 oraz dystrybucja węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Sośnie.

4. Cena:

Łączna wartość umowy w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. nie może przekroczyć 125 460,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych brutto). Przedsiębiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 209,10 zł brutto za każdą dostarczoną nabywcy tonę paliwa stałego.

5. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w przepisach niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Przewidziano jedynie obowiązek dla gminy, aby w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia.

6. Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa:

Paweł Drobnikowski., ul. Nadbaryczna 4, 63-430 Odolanów

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY WĘGLA NA POTRZEBY ZAKUPÓW PREFERENCYJNYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Sośnie, 1 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

Wójt Gminy Sośnie informuje,

że zawarł umowę dotyczącą zakupu węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych:

1. Nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego:

Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

2. Data i miejsce zawarcia umowy:

25.11.2022 r. w trybie elektronicznym

3. Opis przedmiotu umowy:

Zakup węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

4. Cena:

Szacunkowa wartość umowy obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2023 r. wynosi 1 669 500,00 zł brutto (słownie: milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych brutto).

5. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w przepisach niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Przewidziano jedynie obowiązek dla gminy, aby w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia.

6. Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa:

WĘGLOKOKS S.A., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 13

Informacja o cenie węgla w preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych do 31 grudnia 2022 r.

1 845 zł brutto wynosi koszt zakupu 1 tony węgla (ekogroszek, orzech) w Gminie Sośnie (1,5 tony kosztuje odpowiednio 2 767,50 zł brutto). Cena zawiera usługę transportu ze składu (PSZOK w Sośniach, ul. Jerzego Lanca 50) do gospodarstwa domowego na terenie gminy.

Mieszkańcy gminy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Sośnie wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie proszeni są o dokonanie wpłaty na konto Gminy Sośnie o numerze:

69 8409 0001 2004 0100 0635 0045

W tytule przelewu należy podać informacje zgodne ze złożonym wnioskiem:

- węgiel orzech (lub ekogroszek) 1,5 tony (lub inna ilość wpisana we wniosku),

- imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy.

Dane wnioskodawcy z przelewu są niezbędne do wystawienia faktury VAT i zrealizowania całej transakcji.

Dystrybucją węgla na terenie gminy zajmuje się wyspecjalizowana firma: Paweł Drobnikowski z siedzibą w Odolanowie, ul. Nadbaryczna 4.

Po dokonaniu wpłaty na konto gminy telefonicznie ustalony zostanie termin odbioru węgla. Wydanie węgla nastąpi za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub inną osobę, która przedłoży upoważnienie do odebrania faktury i węgla.

Sośnie, 30 listopada 2022 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 14

Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w 2022 r.

Osoby zainteresowane zakupem węgla po preferencyjnej cenie, które do 4 listopada 2022 r. złożyły odpowiednie zapotrzebowanie proszone są (zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) o niezwłoczne dostarczenie wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2022 r. (do pobrania poniżej) do sekretariatu Urzędu Gminy Sośnie.

Wypełniony wniosek można również przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ePuap: /tn5led299r/SkrytkaESP bądź za pomocą poczty e-mail na adres: sosnie@sosnie.pl - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek ten na mocy ww. ustawy będzie podlegać weryfikacji w zakresie wypłacenia dodatku węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz danego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku weryfikacja będzie dotyczyć zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). W trakcie weryfikacji pod uwagę wzięte zostaną dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

W kolejnej informacji zostanie podana ostateczna cena węgla (nie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę) oraz szczegóły dotyczące płatności i odbioru. Uwaga! Zapłata będzie podstawą wydania opału.

Sośnie, 7 listopada 2022 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

Załączniki:
Wniosek15 KB
artykuł nr 15

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU GMINY SOŚNIE DO PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Sośnie, 7 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU GMINY SOŚNIE DO PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH


Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

Wójt Gminy Sośnie ogłasza,

że przystępuje do zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sośnie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z ww. ustawą celem organizowanej przez gminę sprzedaży węgla jest umożliwienie wyłącznie gospodarstwom domowym z terenu Gminy Sośnie zakupu węgla luzem na potrzeby ogrzewania w sezonie 2022/2023.

Warunki i tryb sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Sośnie, zostaną określone w odrębnych dokumentach.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik