artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Sośnie z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

artykuł nr 2

Zarządzenie NR 40/2022 Wójta Gminy Sośnie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2022 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057ze zm.) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

artykuł nr 3

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi w roku 2021

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki:
Sprawozdanie338 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 22/02022 Wójta Gminy Sośnie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017