artykuł nr 36

Zawiadomienie - Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa zakładu stolarskiego - budowa budynku produkcyjnego magazynowego działka nr 180/3, Cieszyn , gmina Sośnie

OS.6220.11.2021

Sośnie, 26.05.2022 r.

Zawiadomienie – Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),

zawiadamiam,

że w dniu 26.05.2022 r. została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JANAS”, Sławomir Janas, ul. Szkolna 16, 56-416 Twardogóra, Zakład Stolarski ul. Wielkopolska 4a, Cieszyn, 63-435 Sośnie reprezentowanego przez Karolinę Wesołowską - Osiałkowską decyzja nr 02/2022 Wójta Gminy Sośnie, znak OS.6220.11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegającego ” Rozbudowa zakładu stolarskiego – budowa budynku produkcyjnego magazynowego działka nr 180/3, Cieszyn , gmina Sośnie”.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu można zapoznać się z w Urzędzie Gminy w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie ( pokój nr 1) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie bip.sosnie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń ww. siedzibie tutejszego Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Do wiadomości:

Strony postępowania wg. rozdzielnika (BIP)

Załączniki:
Decyzja51 KB
artykuł nr 37

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Granowiec o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr ewid. 469 obręb Granowiec, gmina Sośnie

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia47 KB
artykuł nr 38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Granowiec o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr ewid. 469 obręb: Granowiec gmina: Sośnie

Sośnie, dnia 2022-05-06

OS.6220.4.2022

 

ZAWIADOMIENIE/OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3d ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., 2373 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 06.05.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

” Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Granowiec o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr ewid. 469 obręb: Granowiec gmina: Sośnie ”.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do organów opiniujących, tj.:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. Nr 1 w godzinach urzędowania, a przede wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 06.05.2022 r.

Zastępca Wójta

Dariusz Berek

1. Strony postępowania wg. rozdzielnika

artykuł nr 39

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Budowa drogi leśnej w części służącej jako dojazd pożarowy i droga wywozowa i w części jako droga wywozowa w gminie Sośnie, obręb ewidencyjny Cieszyn, działka ew. nr 685,687, 700, 701, 706„646, dz. ew. Kocina, działki ew. nr 255, 253, 287, 288

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia46 KB
artykuł nr 40

Postanowienie RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacjami transformatorowymi, o mocy do 3 MW, w miejscowości Sośnie, na działce o nr ew. 529/3 obręb Sośnie, gmina Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie204 KB
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017