artykuł nr 26

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr 28/2 w miejscowości Sośnie, gmina Sośnie - Sośnie B

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia56 KB
artykuł nr 27

Postanowienie RDOŚ dla przedsięwzięcia - Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 447/3, obręb Cieszyn, gmina Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie207 KB
artykuł nr 28

Opinia sanitarna - budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 447/3, obręb Cieszyn gmina Sośnie

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Opinia267 KB
artykuł nr 29

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Instalacja do przetwarzania odpadów - kompostownia kontenerowa ”

Sośnie, dnia 2022-06-13

OS.6220.9.2022

ZAWIADOMIENIE/OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3d, 3 f, 3 g i 3 h ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., 1029 ) zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Instalacja do przetwarzania odpadów – kompostownia kontenerowa ”.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do organów opiniujących, tj.:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. Nr 1 w godzinach urzędowania, a przede wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawy.

Zgodnie z art. 74 ust. 3d, 3 f, 3 g i 3 h ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., 1029) w przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia prawnego
– nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – nabywca i zbywca są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub
użytkownika wieczystego.

Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa
rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której:
1) dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone;
2) nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe

Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych,
w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 13.06.2022 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 30

Zawiadomienie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Granowiec o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr ewid. 469 obręb Granowiec, gmina Sośnie

Sośnie, dnia 2022-06-10

OS.6220.4.2022

ZAWIADOMIENIE/OGŁOSZENIE

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ” Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Granowiec o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr ewid. 469 obręb Granowiec, gmina Sośnie ”, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 469 obręb Granowiec, gmina Sośnie. Wójt Gminy Sośnie informuję, że zebrano materiał dowodowy niezbędny do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

W toku postępowania ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnie terenu w obrębie Granowiec zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ) właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

W związku z ustaleniem, że planowana inwestycja nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ wyda decyzję odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania administracyjnego dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Po upływie ww. terminu wydana zostanie decyzja administracyjna w sprawie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 10.06.2022 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Strony postępowania wg. rozdzielnika

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017