artykuł nr 11

Opinia sanitarna - budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 383, 386, 390 i 472/2 obręb Szklarka Śląska, gmina Sośnie o łącznej mocy do 60MW

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia271 KB
artykuł nr 12

Postanowienie RDOŚ - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Cieszyn II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 233, obręb Cieszyn, gmina Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie124 KB
artykuł nr 13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 383, 386, 390 i 472/2 obręb Szklarka Śląska, gmina Sośnie

Sośnie, dnia 2022-10-11

OS.6220.12.2022

ZAWIADOMIENIE/OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz 2000) oraz art. 74 ust. 3d ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., 1029 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.10.2022 r. na wniosek PV Sośnie B Sp. z o.o. reprezentowanego przez : Jens Peters i Niels Stahlke, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„ Budowie farmy fotowoltaicznej na działkach nr 383, 386, 390 i 472/2 obręb Szklarka Śląska, gmina Sośnie” o łącznej mocy do 60 MW.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do organów opiniujących, tj.:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. Nr 1 w godzinach urzędowania, a przede wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 11.10.2022 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Strony postepowania wg. rozdzielnika

artykuł nr 14

Postanowienie RDOŚ dla przedsięwzięcia - budowa farmy fotowoltaicznej PV Cieszyn I o mocy do 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 231 obręb Cieszyn, gmina Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie211 KB
artykuł nr 15

Opinia sanitarna - budowa farmy fotowoltaicznej PV Cieszyn I o mocy do 1,3 MW wraz z niezębna infrastrukturą techniczną na działce 231, obręb Cieszyn, gmina Sośnie

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia252 KB
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017