artykuł nr 1

Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wlkp. - budowa instalacji fotowoltaicznej w m. Sośnie

Obwieszczenie oraz opinia w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie143 KB
Opinia202 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie - zawieszenie postępowania - Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości na działkach nr 99 obręb Konradów, gm. Sośnie

Sośnie, dnia 2021-12-09

OS.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., 247 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że postanowieniem Wójta Gminy Sośnie nr OS. 6220.6.2021 z dnia 09.12.2021 r. zostało zawieszone postępowanie dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ” Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości na działkach nr 99 obręb Konradów, gm. Sośnie”.

Postanowienie Wójta Gminy Sośnie nr OS. 6220.6.2021 z dnia 09.12.2021 r. stanowi załącznik do obwieszczenia.

Od niniejszego postanowienia nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie oraz tablicach ogłoszeń sołectw w Konradowie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni. W którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 09.12.2021 r.

 

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/-/ Dariusz Berek

Otrzymują:

Strony postepowania wg. art. 49 KPA

Załączniki:
Zawieszenie postępowania17 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacjami transformatorowymi, o mocy do 3 MW w miejscowości Sośnie, na działce o nr ewid. 529/3 obręb ewid. Sośnie, gmina Sośnie

Sośnie, dnia 2021-12-07

OS.6220.12.2021

OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., 247 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek ROMGOS PMB ENERGIA Sp. z o.o. ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin reprezentowanego przez pełnomocnik – Jacka Troń w dniu 07.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowie instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacjami transformatorowymi, o mocy do 3 MW w miejscowości Sośnie, na działce o nr ewid. 529/3 obręb ewid. Sośnie, gmina Sośnie”.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do organów opiniujących, tj.:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. Nr 1 w godzinach urzędowania, a przede wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 07.12.2021 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Otrzymują:

Strony postepowania wg. art. 74 ust. 3 ooś, art. 49 kpa

artykuł nr 4

Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wlkp. - Rozbudowa zakładu stolarskiego w m. Cieszyn

Obwieszczenie oraz opinia w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie174 KB
Opinia234 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wlkp. - Rozbudowa istniejącego zakładu w m. Granowiec

Obwieszczenie oraz opinia w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie188 KB
Opinia250 KB
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017