artykuł nr 1

Obwieszczenie - wydanie decyzji - sieć gazowa średniego ciśnienia

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 26 listopada 2021 roku znak PB.6733.4.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- sieć gazowa średniego ciśnienia;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działkach nr 334, 342/4 i 342/12 (obręb 0015).

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa zakładu stolarskiego - budowa budynku produkcyjnego magazynowego działka nr 180/3, Cieszyn, gmina Sośnie

Sośnie, dnia 2021-11-17

OS.6220.11.2021

OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., 247 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JANAS”, Sławomir Janas, ul. Szkolna 16, 56-416 Twardogóra, Zakład Stolarski ul. Wielkopolska 4a, Cieszyn, 63-435 Sośnie reprezentowanego przez Karolinę Wesołowską- Osiałkowską w dniu 17.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ” Rozbudowa zakładu stolarskiego – budowa budynku produkcyjnego magazynowego działka nr 180/3, Cieszyn , gmina Sośnie”.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do organów opiniujących, tj.:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. Nr 1 w godzinach urzędowania, a przede wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 17.11.2021 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Otrzymują:

Strony postepowania wg. art. 74 ust. 3 ooś, art. 49 kpa

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa istniejącego zakładu o projektowany budynek produkcyjno - magazynowy oraz o projektowaną namiotową halę magazynową w miejscowości Granowiec, Gmina Sośnie , na działkach: 950/3, 950/4, 951/5, 951/6

Sośnie, dnia 2021-11-16

OS.6220.10.2021

OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., 247 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek GranBoard Sp. z o.o., ul. Naftowa 1, Granowiec, 63- 435 Sośnie w dniu 16.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego zakładu o projektowany budynek produkcyjno – magazynowy oraz o projektowaną namiotową halę magazynową w miejscowości Granowiec, Gmina Sośnie , na działkach: 950/3, 950/4, 951/5, 951/6”.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do organów opiniujących, tj.:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. Nr 1 w godzinach urzędowania, a przede wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 16.11.2021 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Otrzymują:

Strony postepowania wg. art. 74 ust. 3 ooś, art. 49 kpa

artykuł nr 4

Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie37 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnie dla terenów położonych w obrębach Granowiec i Mariak

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie37 KB
Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018
2017