artykuł nr 1

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wyniki w załączeniu.

Załączniki:
Wyniki294 KB
artykuł nr 2

Wójt Gminy Sośnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej.

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

 1. Określenie stanowiska: Inspektor ds. księgowości budżetowej.

 2. Wymagania niezbędne:

 3. obywatelstwo polskie,

 4. wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku rachunkowość,

 5. wymagany staż pracy: 4 lata,

 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. nieposzlakowana opinia,

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 10. Wymagania dodatkowe:

 11. minimalne doświadczenie na stanowisku pracy w księgowości budżetowej: 6 miesięcy,

 12. znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,

 13. umiejętność obsługi komputera,

 14. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

 15. umiejętność pracy w zespole,

 16. wysoka kultura osobista,

 17. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,

 18. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 19. Zakres wymaganych zadań na stanowisku:

 20. sporządzanie poleceń przelewów, faktur zakupu,

 21. kontrolowanie i dekretowanie dowodów księgowych,

 22. prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu,

 23. przygotowywanie dokumentów księgowych urzędu do księgowania,

 24. uzgadnianie analityki z syntetyką kont urzędu,

 25. uzgadnianie sald kont urzędu,

 26. kontrolowanie zgodności wydatków budżetowych urzędu z planem,

 27. kontrolowanie (rachunkowo) rozliczeń gotówkowych,

 28. prowadzenie dla urzędu:

 29. rejestru dochodów,

 30. rejestru wydatków,

 31. przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych z dochodów i wydatków urzędu,

 32. sporządzanie deklaracji VAT urzędu,

 33. prowadzenie ewidencji nabycia towarów i usług w urzędzie dla potrzeb deklaracji VAT,

 34. wykonywanie innych czynności (w zakresie zadań) zleconych przez przełożonego.

 35. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 36. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 37. czas pracy – 1 etat,

 38. praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,

 39. praca jednozmianowa,

 40. stanowisko pracy usytuowane na piętrze.

 41. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuję, że w miesiącu lipcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 42. Wymagane dokumenty:

 43. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

 44. CV (życiorys),

 45. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

 46. kserokopie świadectw pracy, potwierdzające staż pracy,

 47. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 48. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 49. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 50. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 51. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

 52. kserokopia dowodu osobistego,

 53. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.


 

Sośnie, 6 sierpnia 2019 r. WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

 

Załączniki:
Załączniki25 KB
artykuł nr 3

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Załącznik202 KB
artykuł nr 4

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

Określenie stanowiska: Inspektor ds. księgowości budżetowej.

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku rachunkowość,

wymagany staż pracy: 4 lata,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

minimalne doświadczenie na stanowisku pracy w księgowości budżetowej: 6 miesięcy,

znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

umiejętność obsługi komputera,

umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

umiejętność pracy w zespole,

wysoka kultura osobista,

komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,

posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu,

przygotowywanie dokumentów księgowych urzędu do księgowania,

uzgadnianie analityki z syntetyką kont urzędu,

uzgadnianie sald kont urzędu,

kontrolowanie zgodności wydatków budżetowych urzędu z planem,

kontrolowanie (rachunkowo) rozliczeń gotówkowych,

prowadzenie dla urzędu:

rejestru dochodów,

rejestru wydatków,

przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych z dochodów i wydatków urzędu,

sporządzanie deklaracji VAT urzędu,

prowadzenie ewidencji nabycia towarów i usług w urzędzie dla potrzeb deklaracji VAT,

11) wykonywanie innych czynności (w zakresie zadań) zleconych przez przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

czas pracy – 1 etat,

praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,

praca jednozmianowa,

stanowisko pracy usytuowane na piętrze.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) informuję, że w miesiącu grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

CV (życiorys),

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

kserokopie świadectw pracy, potwierdzające staż pracy,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

kserokopia dowodu osobistego,

oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.


 

Sośnie, 29 stycznia 2019 r.

WÓJT

/ - / Stanisław Budzik

Załączniki:
Załączniki19 KB
Dostępne kategorie:
2023
2021
2020
2019
2018
2017