artykuł nr 1

Gminny plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 w instytucjach publicznych na terenie Gminy Sośnie

Plan w załączeniu.

Załączniki:
Plan22 KB
artykuł nr 2

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Sośnie na lata 2020 - 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zm.), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 

 

L.p

ZAKRES

DZIAŁANIA

REALIZUJĄCY

ZADANIA

WYNIKAJĄCE

z art. 6 ustawy

SPOSÓB

REALIZACJI

TERMINY

1

Analiza stanu obiektów pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy, przygotowanie informacji zbiorczych

Koordynator + Wójt i Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych

Uzyskanie pisemnych informacji ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, informacyjno -komunikacyjnym

Do 31 stycznia 2021

2

Zapewnienie dostępu alternatywnego w obiektach Gminy Sośnie

Koordynator + osoby wyznaczone przez kierownika jednostki (Zespół), oraz Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych

Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewnienie pracownika lub innej osoby do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami

Realizacja w całym okresie działania

3

Opracowywanie i wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności, określonych w art. 6 ustawy, we wszystkich trzech obszarach, monitowanie działalności podmiotów

Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych, Zespół + Koordynator

Bieżące działania, bieżące monitorowanie

Realizacja w całym okresie działania

4

Przygotowanie, publikowanie na stronach BIP, oraz przekazywanie raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby odpowiedzialne w poszczególnych jednostkach za obsługę sprawozdań

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Do 31 marca 2021 r. oraz w kolejnych terminach przewidzianych w ustawie

 

 

Koordynator Gminny ds. Dostępności

/-/ Renata Wiertelak

Zatwierdzam Plan Działania

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik