artykuł nr 1

Wniosek

Od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Sośnie (pokój nr 11) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wszystkie pytania dotyczące wypełnienia wniosku można kierować do Pana Marka Zawidzkiego pod nr telefonu: 62 739 39 16

Wniosek w załącznikach.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie wniosku o zwrot podatku akcyzowego

 

 

Tożsamość administratora

Administratorem jest Wójt Gminy Sośnie, mający siedzibę w Sośniach (63-435) przy ul. Wielkopolskiej 47.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail sosnie@sosnie.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez email iod@sosnie.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o zwrot podatku akcyzowego, ustalenia limitu oraz dokonania zwrotu podatku akcyzowego a także w celach sprawozdawczych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu tych danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pana /Pani będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną tj. przez okres 5 lat licząc od stycznia kolejnego roku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem.

 

 

Załączniki:
Wniosek871 KB
Tabelka28 KB
Oświadczenie61 KB