artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Renata Wiertelak, zamieszkała w Sośniach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Wiertelak spełniła wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach. Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdziła, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę do pracy na ww. stanowisku.


 

Sośnie, 14 sierpnia 2019 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 2

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

Określenie stanowiska: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),

3. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. brak orzeczenia w stosunku do kandydata zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.),

7. nieposzlakowana opinia,

8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Karty Dużej Rodziny, świadczenia "Dobry start", dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczeń wychowawczych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych oraz umiejętności ich stosowania w praktyce,

2. umiejętność kierowania zespołem pracowników, dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,

3. doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, w tym planowania finansowego oraz realizacji planu finansowego, a także prawa administracyjnego,

4. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,

5. umiejętność obsługi komputera,

6. prawo jazdy kat. "B".

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2. realizacja zadań własnych i zleconych w zakresie:

a) pomocy społecznej,

b) świadczeń rodzinnych:

- ustalenie prawa i wypłata zasiłków dla opiekunów,

- jednorazowego świadczenia „Za życiem”,

c) świadczeń opieki zdrowotnej,

d) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

e) wspierania rodziny,

f) Karty Dużej Rodziny,

g) świadczenia „Dobry start”,

h) dodatku mieszkaniowego,

i) dodatku energetycznego,

j) świadczeń wychowawczych,

k) pomocy materialnej o charakterze socjalnym i innych wynikających z przepisów prawa i przekazanych do kompetencji jednostki,

3. organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne realizowanie zadań,

4. nadzór merytoryczny nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przekazanych podległym pracownikom,

5. analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do ich uzyskania,

6. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym,

7. współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych,

8. planowanie powierzonych do wykonania zadań, ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego,

9. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

10. zarządzanie powierzonym majątkiem i dbanie o jego należyte zabezpieczenie,

11. pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych na działalność jednostki,

12. opracowywanie, aktualizowanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sośnie oraz innych programów i planów działania z zakresu pomocy społecznej,

13. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących działalności jednostki,

udział w posiedzeniach rady gminy i jej komisji,

14. przygotowywanie i składanie informacji, sprawozdań dotyczących zadań jednostki, w tym składanie corocznie radzie gminy:

a) sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (do dnia 31 marca),

b) sprawozdania z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (do dnia 31 marca),

c) sprawozdania z działalności ośrodka wraz z przedstawieniem potrzeb w tym zakresie ( do dnia 30 kwietnia),

d) oceny zasobów pomocy społecznej (do dnia 30 kwietnia),

15. informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,

16. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników jednostki,

17. nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej i zawodowej przez podległych pracowników,

18. organizowanie kontroli zarządczej i nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartą na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2. pełny wymiar czasu pracy,

3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

4. praca jednozmianowa,

5. stanowisko pracy usytuowane na piętrze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282) informuję, że w miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.


Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2. CV (życiorys),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

4. kserokopie świadectw pracy, potwierdzające staż pracy,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

10. kserokopia dowodu osobistego,

11. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie,

ul. Wielkopolska 47,

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.

 

Wójt

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 3

Wyniki naboru - Specjalista ds. księgowości budżetowej - CUW

Wyniki w załączeniu.

Załączniki:
Wyniki34 KB
artykuł nr 4

Specjalista ds. księgowości budżetowej - CUW

Ogłoszenie o naborze w załączeniu.

Załączniki:
Ogłoszenie241 KB