główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 31

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mariak-Granowiec - etap I

Ogłoszenie w załączeniu.

Załączniki:
Ogłoszenie 370.98 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół w Cieszynie

Ogłoszenie nr 500047134-N-2018

Urząd Gminy Sośnie: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Cieszynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 505643-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Sośnie, Krajowy numer identyfikacyjny 54803400000, ul. ul. Wielkopolska  47, 63435   Sośnie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 393 910, e-mail zampub@sosnie.pl, faks 627 393 933. 
Adres strony internetowej (url): bip.sosnie.pl 
Adres profilu nabywcy: bip.sosnie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Cieszynie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP.271.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku oświatowego mające na celu: zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez stropy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3

 

Dodatkowe kody CPV: 45421132-8, 45421131-1, 45331100-7, 45331210-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 423753.89 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: ŁADNE WNĘTRZE s.c. J.W. Lenda 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: pl. Piastów 10-12/7 
Kod pocztowy: 56-416 
Miejscowość: Twardogóra 
Kraj/woj.: dolnośląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 521217.28 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 521217.28 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 623472.54 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

artykuł nr 33

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska - etap I

Ogłoszenie nr 500046975-N-2018 

Urząd Gminy Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska – etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 509846-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Sośnie, Krajowy numer identyfikacyjny 54803400000, ul. ul. Wielkopolska  47, 63435   Sośnie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 393 910, e-mail zampub@sosnie.pl, faks 627 393 933. 
Adres strony internetowej (url): bip.sosnie.pl 
Adres profilu nabywcy: bip.sosnie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska – etap I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Szklarka Śląska poprzez zmianę nawierzchni jezdni z tłuczniowej oraz gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym. Konstrukcja nawierzchni jezdni: - szerokość 4,0 m - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0 cm - warstwa podbudowy zasadniczej górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm - warstwa podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu ciągłym 31,5/63 mm – warstwa częściowo istniejąca - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 10,0 cm – warstwa częściowo istniejąca

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 235289.90 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: Iterbud Bartosz Kosecki 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Korczak 79 
Kod pocztowy: 62-800 
Miejscowość: Kalisz 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 289406.57 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 289406.57 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 420905.91 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

artykuł nr 34

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku - unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie 183.27 KB
artykuł nr 35

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku - zestawienie ofert

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej –

budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

 

ZP.271.5.2018

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto zł

okres gwarancji

1

KiK Sp. z o.o.

Sp. komandytowa

ul. Sportowa 6a

63-500 Ostrzeszów

835 932,17

48 m-cy

2

„ŁADNE WNĘTRZE” s.c.

J. W. Lenda

pl. Piastów 10-12/7

56-416 Twardogóra

810 937,02

48 m-cy

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zabezpieczył na realizację zamówienia: 668 340,00 zł