główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 61

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu

Ogłoszenie nr 605743-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.
 

Urząd Gminy Sośnie: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sośnie, krajowy numer identyfikacyjny 54803400000, ul. ul. Wielkopolska  47 , 63435   Sośnie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 393 910, e-mail zampub@sosnie.pl, faks 627 393 933.
Adres strony internetowej (URL): bip.sosnie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.sosnie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.sosnie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu
Numer referencyjny: ZP.271.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt budowlano wykonawczy Załącznik Nr 10 do SIWZ Przedmiary robót: ogólnobudowlanych, elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu przy ul. Kolejowej 5, gmina Sośnie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji oraz rozbudowę budynki o pomieszczenia kotłowni i WC istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nowych i modernizację istniejących przyłączy sanitarnych i elektrycznych, zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz instalacja separatora tłuszczów. Zagospodarowanie nawierzchni oraz terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej wg stanu istniejącego. Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje; • INSTALACJE SANITARNE: - instalacja wodociągowa - instalacja kanalizacji sanitarnej - instalację solarną - instalacja centralnego ogrzewania - instalacja wentylacji grawitacyjną - instalacja wentylacji mechaniczną - instalacja klimatyzacji • INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtyczkowych 230V - instalacja gniazd wtyczkowych 400V -instalacja zasilania urządzeń -instalacja ochrony przed przepięciami -instalacja ochrony od porażeń -instalacja odgromowa Projektowane zagospodarowane terenu W odległości 3m od granicy działki nr 943 projektuje się rozbudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej o pomieszczenia kotłowni oraz pomieszczenie WC. Pozostała bryła budynku pozostaje wg stanu istniejącego (poza pogrubieniem ścian o grubość ocieplenia). Poziom terenu oraz zagospodarowanie wokół budynku nie ulega zmianie. Teren utwardzony z kostki betonowej od strony bocznej świetlicy (chodnik) wejścia do sali balowej oraz w tylnej części budynku wraz z drewnianą wiata i pomieszczeniem gospodarczym pozostaje wg staniu istniejącego wg projektu PZT. Istniejące tereny utwardzony z płyt betonowych w części frontowej budynku pozostają bez zmian. Od strony drogi publicznej do ogrodzenia teren utwardzony wg staniu istniejącego. Lokalizacja wjazdu na działkę oraz warstwa wierzchnia bez zmian. Przyłącza do budynku wg projektu zagospodarowania terenu część rysunkowa. Projektowany budynek planuje się przyłączyć do sieci: - energetycznej - poprzez przyłącze do sieci Energa Operator S.A. na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez zarządcę sieci. - gazowej - poprzez przyłącza istniejące oraz projektowane do sieci gazowej do operatora sieci Anco na podstawie warunków wydanych przez zarządcę sieci. - wodociągowej – poprzez przyłącze do sieci gminnej na podstawie warunków technicznych wydanych przez gestora sieci ROLKOM Sp. z o.o. - kanalizacji sanitarnej - poprzez przyłącze do projektowanego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (szambo) o pojemności do 10m3. Zadanie obejmuje termomodernizację budynku istniejącego. Rozbudowano budynek o pomieszczenia kotłowni i WC. Budynek nakryty dachami dwuspadowymi o kącie nachylenia 22°. izolację termiczną wg dokumentacji rysunkowej. Niezależnie dobudowana bryła pomieszczeń kotłowni i WC do obsługi sali balowej. Nad sceną zaprojektowano strop na pomieszczenie nieużytkowe (elementy wyposażenia instalacyjnego). Pod sceną istniejące pomieszczenie piwniczne. Na parterze sala balowa wraz z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia administracyjne. Na piętrze pomieszczenia administracyjno – socjalne, gospodarcze wraz z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym. Budynek wyposażono w instalacje gazową, wodociągową, kanalizacyjna, elektryczną, C.O., klimatyzację, instalację solarną. Przewidywane przyłącza wodociągowe, elektryczne, gazowe. Odprowadzenie: ścieków do projektowanego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności do 10m3. Woda doprowadzona z sieci wodociągowej. Parametry techniczne: - adres budynku: Granowiec, ul. Kolejowa 5, gmina Sośnie - kształt dachu dwuspadowy „dach wielospadowy” - Powierzchnia zabudowy - 715,10 m 2 - Powierzchnia użytkowa: - 788,28 m 2 - Powierzchnia całkowita: - 800,88 m 2 - wysokość kalenicy ~ 7,65 m i 9,19m - wysokość górnych krawędzi elewacji ~ 6,35m i 4,80m - szerokość elewacji frontowej (od ul. Kolejowej) - 17,00 m - szerokość elewacji bocznej - 52,15 m - kąt nachylenia połaci dachowej - 22? Część podziemna 46,09 m3 Część nadziemna 4724,81 m3 Kubatura łącznie 4770,90 m3 ilość kondygnacji nadziemnych 1 i 2 ilość kondygnacji podziemnych 1 (częściowe podpiwniczenie) wysokość budynku 9,19m (wysokość attyki 9,54) Kubatura budynku (z piwnicą) 4770,90m3 Zakres przewidywanych prac budowlanych • Demontaż i wymiana pokrycia dachowego i konstrukcji dachu (wykonanie nowych elementów dachu, dźwigary drewniane kratowe) • Demontaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej • Demontaż posadzki w poziomie parteru (posadzkę w pomieszczeniu sali wykonać wg dokumentacji rysunkowej) • Rozbiórka stropów żelbetowych nad klatkami schodowymi • Rozbiórka części stropu odcinkowego • Rozbiórka części posadzek w piwnicy • Rozbiórka stropu drewnianego nad sceną • Rozbiórka ścian wewnętrznych, ścian szczytowych (wg dokumentacji) • Rozbiórka pomieszczenia WC wraz z fundamentami (dobudówka) • Rozbiórka istniejącego zbiornika na ciecze (szambo) • Rozbiórka wszystkich elementów wyposażenia • Rozbiórka klatki schodowej • Rozbiórka kominów • Skucie i wymiana tynków wewnętrznych • Wykonanie nowych klatek schodowych • Wykonie poszerzeń otworów drzwiowych (wg zakresu) • Wykonanie nowych stropów gęstożebrowych i monolitycznych żelbetowych • Zdjęcie warstwy gleby urodzajnej • Wykonanie wykopu pod fundamenty • Wykonanie elementów żelbetowych (ław, stóp, słupów, trzpieni, podciągów nadproży, wieńców, stropów) • Wykonanie ścian murowanych • Wykonanie montażu elementów konstrukcji dachu • Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi konstrukcji drewnianej • Wymurowanie ścianek • Wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej • Obudowa ścian i sufitów płytami GK • Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych i gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wg dokumentacji projektowej • Wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki • Wykonanie prac ociepleniowych i izolacyjnych budynku • Wykonanie obróbek blacharskich: rynien i rur spustowych • Montaż stolarki • Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych • Wykonanie posadzki w pomieszczeniach • Wykonanie tynków • Impregnacja drewnianych elementów zewnętrznych – kolorystyka naturalne drewno – impregnacje olejowe lub solne • Montaż osprzętu elektrycznego • Wykonanie wszystkich przyłączy do budynku PRACE ROZBIÓRKOWE -prace oraz roboty przygotowawcze - demontaż instalacji wewnętrznych oraz urządzeń uprzednio odłączonych od zasilania, wewnętrznych instalacji elektrycznych (tj. oświetlenia, gniazd, włączników, liczników), - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, - rozbiórka elementów opierzenia, rynien, rur spustowych pokrycia dachu, kominów, - demontaż pokrycia dachu (szczegółowo opisane demontaż z płyt azbestowych poniżej) - demontaż konstrukcji dachu - rozbiórka ścian działowych i nośnych piętra i parteru wraz z podstemplowaniem konstrukcji budynku - rozbiórka klatek schodowych (wraz ze spocznikami i podestami) - rozbiórka ścian nośnych parteru (należy zwrócić szczególną uwagę na podstemplowanie konstrukcji stropów) - wykonanie otworów okiennych i drzwiowych (należy zwrócić szczególną uwagę na podstemplowanie konstrukcji ścian do momentu osadzenie nadproży) - rozbiórka ścian działowych z GK - rozbiórka konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej dachów - rozbiórka stropów żelbetowych, w części zaznaczonej na rysunkach rozbiórki - rozbiórka stropów odcinkowych nad pomieszczeniem piwnicy, w części zaznaczonej na rysunkach rozbiórki - rozbiórka konstrukcji stropu drewnianego, belek drewnianych - rozbiórka sufitów podwieszanych z GK pomieszczenia kuchni , hall wejściowy - rozbiórka sufitów podwieszanych pomieszczenia sali balowej - rozbiórka wewnętrznych ścian nośnych parteru wg części rysunkowej - rozbiórka drewnianej podłogi na sali balowej, scenie oraz posadzek z płytek gresowych oraz lastrykowych w pozostałych pomieszczeniach świetlicy - rozbiórka całości posadzki pod salą balową do gruntu rodzimego - wykonanie poszerzeń otworów drzwiowych - wykucie nadproży i wstawienie nowych belek - rozbiórka kominów - rozbiórka pieca kaflowego w pomieszczeniu archiwum - rozbiórka kuchni węglowej - rozbiórka całkowita pomieszczenia WC wraz z fundamentami - wypompowanie fekaliów ze zbiornika na ciecze (szambo) wraz z wywozem do oczyszczalni ścieków - wykonanie całkowitej rozbiórki zbiornika na ciecze - zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu - wykucie gniazd w ścianach - rozbiórka ścian zbiornika na ciecze - instalacja elektryczna do całkowitego demontażu - instalacja sanitarna do całkowitego demontażu - likwidacja i demontaż urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych - obicie odparzonego tynku - uporządkowanie placu rozbiórki, uzupełnienie ubytków gruntu

II.5) Główny kod CPV: 45431200-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45432111-5
45421100-5
45332000-3
45311200-2
45312100-8
45400000-1
45223500-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy do 40% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przyjmie jako maksymalne składniki cenotwórcze te, które Wykonawca podał w swojej ofercie do tego zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia - protokołu konieczności (wraz z wyceną tych robót) przez Wykonawcę, z którym Zamawiający podpisał umowę na przedmiotowe zadanie. Umowa w sprawie przedmiotowych robót zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 6.1 posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. udokumentowane należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie remontu lub budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), która obejmowała branżę budowlaną, sanitarną, i elektryczną (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorcy). Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz wszystkie w/w osoby posiadają doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu co najmniej jednego podobnego zadania na roboty budowlane w zakresie remontu lub budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 1.500.000 zł
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami d) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw b) kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ – kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie zmienia zasad wynagrodzenia przyjętego w tym postępowaniu – wynagrodzenie ryczałtowe

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja jakości40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: a) zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawca, z którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym Wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Wykonawca. Nowy Wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Nowy Wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym Wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowanej. b) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, Wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres. c) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu warunków realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, Wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-07, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:
Załączniki 1 978.29 KB
Załączniki 2 3.95 MB
Załączniki 3 1.95 MB
Załączniki 4 9.14 MB
Załączniki 5 9.65 MB
Załączniki 6 6.38 MB
Załączniki 7 5.02 MB
artykuł nr 62

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Okrężna i Cicha oraz w m. Granowiec ul. Piaskowa - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Numer sprawy: ZP.271.12.2017

Nazwa zadania: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Okrężna i Cicha oraz w m. Granowiec ul. Piaskowa

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Z.U.H. KAMP Krzysztof Pacyna

ul. Słowackiego 10B

63-510 Mikstat

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 27.10.2017r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

1) Oferta nr 1

Nazwa Wykonawcy:  

  Z.U.H. KAMP Krzysztof Pacyna

ul. Słowackiego 10B

63-510 Mikstat

Cena oferty brutto: 152 999,70 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Łączna liczba pkt.: 100

 

3) Oferta nr 3

Nazwa Wykonawcy:  

Przedsiębiorstwo Instalacji i Sieci Elektrycznych „ELBUD” Bogdan Paczesny

ul. Korczak 17

62-800 Kalisz

 

Cena oferty brutto: 196 965,83 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Łączna liczba pkt.: 86,60

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.2 i pkt.3 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu wykluczono i odrzucono oferty:

…………………………………………………………………………………………………..

3. Termin (określony zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy PZP), po którego upływie umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy PZP (faksem wraz z potwierdzeniem), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), tj. zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Wójt

 

 /-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 63

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Okrężna i Cicha oraz w m. Granowiec ul. Piaskowa - zestawienie ofert

 

 

ZP.271.12.2017

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto zł

okres gwarancji

1

Z.U.H. KAMP

Krzysztof Pacyna

ul. Słowackiego 10B

63-510 Mikstat

152 999,70

48 m-cy

 

2

Przedsiębiorstwo Instalacji i Sieci Elektrycznych „ELBUD”

Bogdan Paczesny

ul. Korczak 17

62-800 Kalisz

 

196 965,83

 

48 m-cy

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 154 000,00 zł

 

 

artykuł nr 64

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Okrężna i Cicha oraz w m. Granowiec ul. Piaskowa

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594014-N-2017
Data: 27/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Sośnie, Krajowy numer identyfikacyjny 54803400000, ul. ul. Wielkopolska  47, 63435   Sośnie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 393 910, e-mail zampub@sosnie.pl, faks 627 393 933.
Adres strony internetowej (url): bip.sosnie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: 2017-11-10
W ogłoszeniu powinno być: 2017-11-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: 2017-10-12
W ogłoszeniu powinno być: 2017-10-16
artykuł nr 65

Budowa chodnika w m. Sośnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu przy budynku remizy strażackiej w Sośniach - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie 73.88 KB