główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 56

Nowy termin składania ofert w postępowaniu na termomodernizację obiekty użyteczności publicznej - budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu

 

W celu umożliwienia prawidłowego oszacowania kosztów i sporządzenia dokumentacji ofertowej Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu.

Nowy termin składania ofert: 01.12.2017r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 01.12.2017r. o godz. 09:15.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

artykuł nr 57

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej - budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu

 

Pytanie 1

 

W SIWZ w zakresie przewidywanych robót jest wykonanie ścian murowanych, przedmiar nie obejmuje takich pozycji.

Odpowiedź

 

Należy uwzględnić w ofercie jako roboty dodatkowe wykonanie (oddzielny kosztorys ofertowy):

- ścian budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 42cm

1.5*1.4+0.4*3.2+1.55*2.8+1.7*1.4+0.4*1.3+0.45*1.35+(0.7+0.6)*0.8+2+1*2.9 m2

w sumie 17.168 m2

- ścian budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych grubości 25 cm

(0.6+2.25*2+1.45+4.25+1)*2.9+(4.6+2.3)*2.05+5.65*2.7+2.65*0.5*12.05*2+12.5*1+2.1*09*2

w sumie 111.833 m2

- ścian budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych grubości 18.5 cm

 (3.05*2+5.9+3.95+4.05)*2.9+2*2.5 m2

w sumie 63.000 m2

Pytanie 2

 

Czy ścianka murowana z cegły z nadprożem ceglanym łukowym oraz ścianka w szatni ma być wyceniona, brak w przedmiarze.

Odpowiedź

Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wykonania ścianki murowanej z cegły z nadprożem ceglanym łukowym oraz ścianki w szatni.

Pytanie 3

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania schodów żelbetowych, zbrojenia tych schodów, wiercenia otworów i montażu kotew chemicznych, a wg nas są to niezbędne prace do wykonania  na tym etapie  (brak rysunku konstrukcyjnego). Proszę o uzupełnienie.

 

Odpowiedź

Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wykonania schodów wewnętrznych żelbetowych.

Pytanie 4

Czy na tym etapie  nie przewiduje się żadnego malowania chociażby w Sali balowej po zamurowaniach – brak pozycji w kosztorysie na malowanie.

Odpowiedź

Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wykonania prac malarskich wewnętrznych.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, zgodnie z punktem 13.10  SIWZ, że do składanej oferty (wypełniony formularz) załącza się tylko oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, KRS oraz kosztorys ofertowy. Wszystkie pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  Oferent dostarczy po wybraniu najkorzystniejszej oferty  na żądanie Zamawiającego.  Różnica między ogłoszeniem a SIWZ.

Odpowiedź

Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów zawarte są w punktach 7,9 i 13.10 SIWZ.

Pytanie 6

Czy oferent może zmieniać przedmiary w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiaru w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 7

Czy na roboty dodatkowe oferent ma stworzyć w kosztorysie dodatkowy dział w którym uwzględni wszystkie roboty, które zdaniem oferenta są niezbędne do wykonania,  czy Zamawiający udostępni poprawiony przedmiar.  

Odpowiedź

Roboty budowlano-instalacyjne należy wycenić wg otrzymanej dokumentacji projektowej (wszystkich branż) oraz przedmiaru.

Pytanie 8

W związku z tym, że przedmiary mają charakter  tylko pomocniczy i mają  duże braki, prosimy o szczegółowe pisemne doprecyzowania zakresu robót  z pokazaniem etapowości  dla każdej z branż.

Odpowiedź

Roboty budowlano-instalacyjne należy wycenić wg otrzymanej dokumentacji projektowej (wszystkich branż) oraz przedmiaru.

Pytanie 9

W związku z powstałymi wątpliwościami oraz robotami wymagającymi zaprojektowania przez dostawcę (dźwigary drewniane) prosimy o przesunięcie przetargu o kilka dni.

Odpowiedź

 

W celu umożliwienia prawidłowego oszacowania kosztów i sporządzenia dokumentacji ofertowej Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu.

Nowy termin składania ofert: 01.12.2017r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 01.12.2017r. o godz. 09:15.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

Wójt

 

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 58

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej - budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu

Pytanie nr 1

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej warstw wykończeniowych podłóg. Proszę o potwierdzenie, że ww. pozycja nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

Odpowiedź

- Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje warstw wykończeniowych podłóg, warstwy zgodnie z rys. S-PB-39-AR-06 - *** (warstwa wykończeniowa wg Inwestora nie objęta opracowaniem).

Pytanie nr 2

W której pozycji Zamawiający przewidział tynkowanie ścian wewnętrznych oraz warstwę  wykończeniową?  Naszym zdaniem brakuje ww. pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

- Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje w części wewnętrznej wykonania warstw wykończeniowych, natomiast tynki należy wykonać wg pozycji 115 przedmiaru.

Pytanie nr 3

W przedmiarze brak pozycji dotyczących wyposażenia sanitarnego i higienicznego,  proszę   o   potwierdzenie, że ww. zakresu nie należy kalkulować w ofercie.

Odpowiedź

- W tym etapie Zamawiający nie przewiduje wyposażenia sanitarnego i higienicznego (biały montaż), należy wykonać wszystkie podejścia do urządzeń białego montażu (odpływ, ciepła woda, zimna woda) i zakorkować.

Pytanie nr 4

Do wykonania izolacji fundamentów konieczne będzie rozebranie, przy ścianie budynku, warstwy utwardzonej oraz jej ponowne wykonanie. Proszę o wskazanie, w której pozycji przedmiaru znajduje się ww. zakres.  Naszym zdaniem brak w przedmiarze ww. pozycji.

Odpowiedź

Rozebranie elementów utwardzonych betonowych przy ścianie (elementów zbrojonych i niezbrojonych) uwzględniono w poz. 39 i 40 przedmiaru. Inwestor nie przewiduje odnowienia warstw wg stanu istniejącego (elementy betonowe), należy wykonać obsypkę z piasku wraz z zagęszczeniem (pozycja 92 przedmiaru).

 

 

Wójt

 

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 59

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz zwalczanie skutków gołoledzi na terenie gminy Sośnie w roku 2018

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Załącznik 395.91 KB
artykuł nr 60

Zestawienie ofert - Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz zwalczanie skutków gołoledzi na terenie gminy Sośnie w roku 2018

ZP.271.14.2017

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto

1 roboczogodziny

termin płatności faktury

 

1

 

„ROLKOM” Sp. z o.o.

 

ul. Wielkopolska 11

63-435 Sośnie

1) odśnieżanie

– 140 zł

2) zwalczanie skutków gołoledzi

– 240 zł

 

30 dni