główna zawartość
artykuł nr 1

Działalność gospodarcza

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych.

Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do:

 • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego (NIP),
 • zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS.

Wniosek CEIDG można składać:

 • osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy - wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy,
 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem www.ceidg.gov.pl – przy użyciu podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
 • w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy, wysyłając wniosek listem poleconym. W takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

 • zmianę wpisu - w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych;
 • wykreśleniu wpisu - wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej - podana data zaprzestania jest ostatnim dniem prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG);
 • zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być datą wcześniejszą niż dzień złożenia wniosku;
 • wznowienie wykonywania działalności gospodarczej - okres wznowienia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (nie można zgłosić wznowienia z datą wsteczną, a jedynie z datą późniejszą).

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

 1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
 2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku  w terminie 7 dni roboczych.

Formularze wniosków znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl. Pod tym samym adresem znajduje się instrukcja wypełniania wniosków.