główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie - wydanie decyzji, linia kablowa nn oświetlenia drogowego ze słupami w m. Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 160.49 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego w m. Kąty Śląskie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 17.04.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego (obiekt przeznaczony do składowania płodów rolnych oraz do przechowywania maszyn rolniczych) na działce nr ewidencyjny 1/7, obręb Kąty Śląskie, gmina Sośnie.

 

 

 

Z treścią decyzji oraz całością akt sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy Sośnie pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu.

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Pawłów

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 26.69 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Pawłów

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 208.99 KB
artykuł nr 5

Wszczęcie postępowania - linia kablowa SN w m. Chojnik, Kuźnica Kącka oraz Pawłów

PB.6733.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

  • linia kablowa SN 15kV;
  • 2 słupy SN – 15 kV;

zlokalizowane w miejscowościach: Chojnik, na działkach nr 545/1 i 611 (AM-1), Kuźnica Kącka , na działce nr 1 (AM-1) oraz Pawłów, na działce nr 197 (AM-1).

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-556 Gdańsk  

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój
nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

 

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

 

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

  / - / Stanisław Budzik