główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie - linia kablowa oświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi w m. Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 36.421 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Sośnie

PB.6733.6.2017/2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

  • linia kablowa oświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie; na działkach nr 477, 478, 489, 490 i 492/2   (AM-1).

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój
nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

 

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

 

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

  / - / Stanisław Budzik

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Pawłów oraz obwieszczenie o zakończeniu postępowania - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Sośnie

Obwieszczenia w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 87.166 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie - zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych sołtysa, oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Kałkowskie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

z dnia 3 listopada 2017 r.

Na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Sołectwa Kałkowskie oraz Zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 3 listopada 2017 r. :

Zwołuję na dzień 14 listopada 2017 r. o godz. 18:00 w sali wiejskiej w miejscowości Kałkowskie, zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych sołtysa, oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Kałkowskie.

W przypadku braku quorum II termin zebrania ustala się, na ten sam dzień na godz. 18:15.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa.

6. Wybór sołtysa - głosowanie tajne.

7. Ogłoszenie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania i wyboru sołtysa.

8. Zgłoszenia kandydatów do Rady Sołeckiej.

9. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej - głosowanie tajne.

10. Ogłoszenie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania i wyboru członków Rady Sołeckiej.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy Sośnie

/-/Stanisław Budzik

artykuł nr 5

Obwieszczenie - linia kablowa nn oświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi zlokalizowana w miejscowości Sośnie

Załączniki:
Załącznik 47.892 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Pawłów

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 48.262 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie - przebudowa mostu przez rzekę Polska Woda

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 29.340 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - przebudowa mostu przez rzekę Polska Woda

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie 44.960 KB
artykuł nr 9

Decyzja SKO

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 10

Obwieszczenie - postępowanie administracyjne- Ustalenie...

Przebudowa mostu przez rzekę Polska Woda w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Chojnik; na działkach nr 82, 171/1, 176, 185, 206 i 761 (AM-1)