główna zawartość
artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego żłobka w Sośniach

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE

 

Informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie, przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2019 r. wyłoniono kandydatkę na ww. funkcję Panią Annę Wilczura.

Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta Pani Anna Wilczura została złożona w terminie, a kandydatka spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Podczas konkursu komisja dokonała merytorycznej oceny kandydatki. Ocenie podlegała w szczególności przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół oraz odpowiedzi na pytania zadane przez członków komisji.

W wyniku tajnego głosowania kandydatka na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie Pani Anna Wilczura uzyskała bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 8

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Sośnie
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

 Zespołu Szkół w Pawłowie, Pawłów 3, 63-435 Sośnie, złożonego ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie z zamiejscowymi oddziałami w Chojniku 55 oraz Publicznego Przedszkola w Pawłowie z zamiejscowym oddziałem w Chojniku 55

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), a mianowicie:

1. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek, może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycielskich są najwyższe lub;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1458 ze zm);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.
z 2018 r. poz. 931 ze zm.).

2. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.

3. Stanowisko dyrektora w zespole publicznych szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany, urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 263), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa
w pkt. I, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku.

4. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole może zajmować również osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie

wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia

studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z

zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) -
w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430)
w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

III.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie” w terminie do dnia 4 kwietnia 2019 r., na adres: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie lub w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 4 kwietnia 2019 r.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sośnie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

artykuł nr 9

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie

Rozstrzygnięcie w załączeniu.

Załączniki:
Rozstrzygnięcie 32.08 KB
artykuł nr 10

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie